Poland

Dworczyk: Postulat opozycji - szukać szczepionek poza UE

Micha³ Dworczyk

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Na spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami - jak mówi³ po jego zakoñczeniu szef KPRM Micha³ Dworczyk - "wybrzmia³ postulat, aby rz¹d rozpocz¹³ rozmowy poza UE, mimo porozumienia unijnego, o pozyskaniu szczepionek".

Dworczyk podkreœla³, ¿e na spotkaniu "byli reprezentanci wszystkich klubów i kó³".

- Poza Konfederacj¹ wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, sprawne zaszczepienie jak najwiêkszej czêœci populacji w naszym kraju. To jedyny sposób, ¿eby walczyæ z pandemi¹ - podkreœli³.

Szef KPRM relacjonowa³, ¿e w czasie spotkania strona rz¹dowa "przedstawi³a informacje na temat programu szczepieñ". - Odpowiadaliœmy na wszystkie pytania - zaznaczy³.

- Wybrzmia³ postulat, aby rz¹d rozpocz¹³ rozmowy poza UE, mimo porozumienia unijnego, o pozyskaniu szczepionek - stwierdzi³ jednoczeœnie Dworczyk. - Analizujemy te mo¿liwoœci - doda³ dopytywany czy jest szansa na taki zakup.

Szef KPRM mówi³ te¿ o propozycji by³ego ministra zdrowia, Bartosza Ar³ukowicza, który mówi³ o podawaniu szczepionek leczonym onkologicznie. Dworczyk stwierdzi³, ¿e jest to propozycja "ciekawa" i bêdzie j¹ mo¿na wdro¿yæ, gdy dostêpnych bêdzie wiêcej szczepionek. - Na takie merytoryczne propozycje jesteœmy otwarci - doda³.

- W tym momencie tym, co nas ogranicza, jest dostêpnoœæ szczepionek. Wykorzystujemy wszystkie szczepionki, które do Polski trafiaj¹. System, który zosta³ przygotowany, umo¿liwia wykonywanie kilku milionów szczepieñ miesiêcznie. Dzisiaj, niestety, ka¿dy punkt szczepieñ mo¿e otrzymaæ tylko 30 szczepionek miesiêcznie - mówi³ Dworczyk.

- Rozmowa by³a rozmow¹ bardzo burzliw¹, stanowiska przedstawiane by³y ró¿ne - równie¿ wewn¹trz opozycji. Szczególnie ta ró¿nica dotyczy³a podejœcia do obostrzeñ, czêœæ opozycji przedstawia³a oczekiwania dotycz¹ce luzowania, a jednoczeœnie by³y g³osy, by przed³u¿yæ obowi¹zuj¹ce regulacje do lutego - stwierdzi³ z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Ryzyko zwi¹zane z transmisj¹ mutacji wirusa brytyjskiego, RPA trzeba uwzglêdniaæ w tym rachunku - doda³ podkreœlaj¹c, ¿e przy podejœciu do obostrzeñ nie mo¿na patrzeæ tylko na dane epidemiczne z Polski.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar