Poland

Dworczyk: Część opozycji zrobiła z tego teatr polityczny

Szef KPRM Micha³ Dworczyk powiedzia³, ¿e w kwestii programu szczepieñ czêœæ propozycji pos³ów opozycji to populizm "obliczony na efekt polityczny lub medialny". - Mam nadziejê na merytoryczn¹ rozmowê - skomentowa³ jutrzejsze spotkanie w KPRM.

Micha³ Dworczyk, pe³nomocnik rz¹du ds. Narodowego Programu Szczepieñ w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zaprosi³ na wtorek do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i si³ politycznych na "dyskusjê merytoryczn¹ ws. programu szczepieñ".

W spotkaniu maj¹ wzi¹æ udzia³ przedstawiciele wszystkich ugrupowañ zasiadaj¹cych w Sejmie. Na zaproszenie licz¹ równie¿ przedstawiciele Polski 2050 Szymona Ho³owni.

Zdaniem Dworczyka czêœæ polityków opozycji zrobi³a sobie z tematu programu szczepieñ teatr polityczny, co mo¿e prze³o¿yæ siê na wzrost niechêci Polaków do przyjêcia szczepionki.

- Nie powinniœmy w ten sposób dzia³aæ, dlatego ¿e to mo¿e zniechêcaæ do szczepieñ Polaków, a nadrzêdn¹ spraw¹ i mam nadziejê, ¿e naszym wspólnym celem jest to, ¿eby jak najwiêcej Polaków zosta³o zaszczepionych. W zwi¹zku z tym tego rodzaju dzia³añ prowadziæ nie powinniœmy - skomentowa³ w rozmowie z TVP Info.

Dworczyk liczy na to, ¿e podczas wtorkowego spotkania w KPRM dojdzie do merytorycznej dyskusji. Nie wykluczy³, ¿e pojawi¹ siê konstruktywne propozycje, które bêdzie mo¿na wprowadziæ. 

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December