Poland

Dwie strony prawdy

W hiszpañskiej powieœci Fernanda Aramburu „Patria" czytamy, ¿e „wiele znajomoœci zniszczy³a polityka". Ten cytat najlepiej oddaje istotê serialowej adaptacji ksi¹¿ki Aramburu, gdzie ogl¹damy historiê dwóch rodzin z Hiszpanii, które poró¿ni³ brutalny konflikt. T³o opowieœci stanowi¹ bowiem dzia³ania baskijskiej organizacji separatystycznej o charakterze terrorystycznym – ETA.

Akcja serialu, jak nietrudno siê domyœliæ, rozgrywa siê w Kraju Basków, na pó³nocy Pó³wyspu Iberyjskiego. W deszczowy dzieñ, przed w³asnym domem ginie przedsiêbiorca Txato. Wiele lat póŸniej, w dniu, w którym ETA og³osi³o zawieszenie broni, wdowa po mê¿czyŸnie odwiedza cmentarz, na którym pochowany jest m¹¿. Postanowi³a wróciæ do rodzinnej wioski, aby odkryæ sprawcê zbrodni.

W pierwszym odcinku „Patrii" dostajemy pozornie niepasuj¹ce do siebie puzzle. Atmosfera coraz bardziej gêstnieje, lecz nielinearna narracja wci¹¿ utrudnia u³o¿enie ca³ego obrazka. Na pierwszym planie œledzimy losy dwóch zaprzyjaŸnionych kobiet – Bittori, czyli rzeczona wdowa po Txato, i Miren. Pewnego dnia po wizycie w kawiarni jad¹ autobusem do domu, na który napadaj¹ demonstranci popieraj¹cy walkê o wolnoœæ Kraju Basków. Miren zauwa¿a wœród t³umu syna. W domu okazuje siê, ¿e Joxe Mari przyst¹pi³ do ETA. Ch³opak reprezentuje m³ode pokolenie, tworz¹ce drugi plan serialu. Oprócz Joxe ...

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?