Poland

Dwa obozy, dwa prawa

Naczelny S¹d Administracyjny

Naczelny S¹d Administracyjny

Fotorzepa / Marta Bogacz

Nie do przyjêcia jest sytuacja, gdy urzêdnikiem rz¹dowym jest sêdzia nadzoruj¹cy rz¹d.

Istot¹ trójpodzia³u w³adz jest ich dzia³anie obok siebie. Bywa, ¿e ta silniejsza – polityczna – próbuje wejœæ na terytorium tej s³abszej – s¹downiczej. Tak dzieje siê teraz. W tych manewrach zdarzaj¹ siê dyskusje, gdzie le¿y granica wtr¹cania siê przedstawicieli drugiej w³adzy w sprawy trzeciej. Opisywana przez „Rzeczpospolit¹" historia wiceminister Anny Dalkowskiej dobrze to pokazuje. Sêdzia, choæ œwie¿o nominowana na sêdziego Naczelnego S¹du Administracyjnego, nadal pe³ni funkcjê podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, podejmuj¹c wa¿ne decyzje. I jest problem, bo zadaniem NSA jest kontrola decyzji w³adzy pañstwowej. W ten oto sposób Dalkowska odgrywa podwójn¹ rolê. Z jednej strony sama jest t¹ w³adz¹ jako podsekretarz stanu w ministerstwie, z drugiej zaœ ma tê w³adzê kontrolowaæ jako sêdzia. Rzecz nie do przyjêcia.

I nie chodzi tu wy³¹cznie o spór formalny. Jest to bowiem prosta droga do podwa¿ania legalnoœci decyzji wiceministra, choæby podpisywanych przez niego delegacji sêdziowskich, na co wskazujemy w dzisiejszej publikacji. U³omnoœæ delegacji rodzi natomiast ryzyko kwestionowania sêdziowskich wyroków wydanych przez wadliwie delegowanych sêdziów.

W 2013 r. w s¹downictwie mieliœmy powa¿ny kryzys, kiedy siê okaza³o, ¿e przenosin sêdziego w inne miejsce s³u¿bowe mo¿e dokonaæ tylko minister, a nie jego zastêpca. Powsta³o wtedy realne ryzyko, ¿e zostan¹ podwa¿one tysi¹ce wyroków wydanych przez Ÿle przeniesionych. Ba³agan, za który by³ odpowiedzialny ówczesny minister sprawiedliwoœci Jaros³aw Gowin, po mediacji u prezydenta uporz¹dkowa³a specjalna uchwa³a S¹du Najwy¿szego.

Sprawa wiceminister oczywiœcie nie ma takiej skali, jednak nierozwi¹zanie jej mo¿e spowodowaæ sytuacjê bardzo niebezpieczn¹. Liczba delegacji, a co za tym idzie – wadliwych wyroków, uroœnie i z ³atwoœci¹ mo¿e byæ kwestionowana przed s¹dami.

W 2013 r. sprawê odkrêcono, bo nie by³o silnego konfliktu miêdzy w³adzami, takiego jak obecnie. Dziœ fakty przestaj¹ mieæ znaczenie w tocz¹cym siê sporze. Mamy dwa obozy, dwie rzeczywistoœci, dwa rozumienia zasad prawnych i ustrojowych. A wszystko to z jednej i drugiej strony obudowane systemem ustaw, wyroków, interpretacji i opinii, czêsto znosz¹cych siê nawzajem. I chyba nie ma ju¿ w Polsce osoby, która za pêdz¹cym konfliktem prawnym nad¹¿a.

W tej sytuacji racjê ma ten, kto g³oœniej krzyczy, zastraszy przeciwnika, jego narracja przebije siê w mediach. To on ma racjê w sporze prawnym, a ten przenosi siê na inne obszary

i jest wykorzystywany w partykularnych interesach.

W œrodê mecenas zwi¹zany z sektorem bankowym powiedzia³, ¿e wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w sprawie odwo³añ od decyzji Krajowej Rady S¹downictwa w sprawie nominacji do S¹du Najwy¿szego mo¿e mieæ wp³yw na sprawy frankowiczów, którymi wkrótce zajmie siê SN. Odbiera³o dech, kiedy jego wypowiedŸ cytowa³a telewizja. Kiedyœ mecenas móg³by mieæ dyscyplinarkê, teraz sta³ siê dostawc¹ nowej amunicji w polsko-polskiej wojnie o s¹dy, przy okazji za³atwiaj¹c w³asny interes.

Bo dziœ niestety wyinterpretowaæ mo¿na wszystko, obci¹¿aj¹c przeciwnika wszelkim z³em. Obawiam siê, ¿e w sprawie sêdzi Dalkowskiej tak¿e. Zostanie to odebrane jako atak wrogiego plemienia, który trzeba odeprzeæ. A zasady? Te na czas wojny mo¿na schowaæ do szuflady. Ofiary nie maj¹ znaczenia.

Trzeba wybraæ: s¹d czy resort >A12

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored