Poland

Dwa badania i dopiero można wyjść z domu

Inspektor sanitarny móg³ nakazaæ izolacjê domow¹ a¿ do uzyskania dwóch negatywnych testów na zaka¿enie koronawirusem.

Zaka¿enie wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u pracownika podczas masowych badañ przesiewowych w województwie œl¹skim. Po otrzymaniu z laboratorium ich wyników powiatowy inspektor sanitarny nakaza³ Antoniemu B. (dane zmienione) poddanie siê obowi¹zkowej izolacji domowej w miejscu zamieszkania, a¿ do uzyskania dwóch ujemnych wyników badañ.

Pracownik zwróci³ siê do œl¹skiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Katowicach o zmianê decyzji dotycz¹cej izolacji do czasu uzyskania pojedynczego negatywnego wyniku badania. Zakwestionowa³ warunek zwolnienia z izolacji dopiero po uzyskaniu dwóch ujemnych wyników.

Œl¹ski wojewódzki inspektor sanitarny nie uwzglêdni³ odwo³ania. Zwróci³ uwagê, ¿e organy Inspekcji Sanitarnej nie mia³y wp³ywu na sposób pobierania wymazów i opóŸnienia w nades³aniu wyników badañ przez laboratoria. Poinformowa³ równie¿, ¿e wyniki dwóch kolejnych wymazów by³y negatywne, zakoñczy³a siê wiêc obowi¹zkowa izolacja, trwaj¹ca w sumie przez miesi¹c.

Mimo to Antoni B. zaskar¿y³ decyzjê œl¹skiego WIS do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach. Zarzuci³ brak uzasadnienia faktycznego i prawnego dla uzyskania dwóch kolejnych wyników badañ i przed³u¿aj¹cej siê izolacji. Wskutek tego, jak twierdzi³, poniós³ straty zdrowotne i materialne.

Zaskar¿ona decyzja nie narusza prawa materialnego ani przepisów postêpowania – orzek³ s¹d, oddalaj¹c skargê. Sêdzia sprawozdawca Ma³gorzata Herman wyjaœni³a, ¿e decyzja o na³o¿eniu obowi¹zku przymusowej izolacji od 16 maja 2020 r. zosta³a wydana na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

Zgodnie z jej przepisami osoby chore na chorobê zakaŸn¹ albo podejrzane na zachorowanie na tak¹ chorobê mog¹ podlegaæ obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Takim decyzjom nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

WSA stwierdzi³ równie¿, ¿e wprawdzie ustawa nie okreœla czasu izolacji w warunkach domowych, ale to organ wydaj¹cy decyzjê ma obowi¹zek sprecyzowania jej czasu. Zgodnie z zaleceniami epidemiologów, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaŸnych i g³ównego inspektora sanitarnego, dotycz¹cymi postêpowania z chorymi zaka¿onymi wirusem SARS-CoV-2, którzy nie wymagaj¹ hospitalizacji, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego pacjenta mo¿na zwolniæ z izolacji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 585/20

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism