Poland

Duda: Przerwanie nauki? Chodzi o ochronę rodziców i seniorów

Edukacja

Andrzej Duda, Przemys³aw Czarnek

Facebook/Kancelaria Prezydenta

- Bêdziemy robiæ wszystko, aby klasy maturalne i ósme klasy szkó³ podstawowych, wróci³y do nauczania stacjonarnego - powiedzia³ minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek podczas sesji pytañ i odpowiedzi (Q&A) z Andrzejem Dud¹. - Idea tego, by przerwaæ naukê w szko³ach, nie dotyczy³a przede wszystkim ochrony dzieci, które choruj¹ w stopniu minimalnym. Chodzi³o o ochronê rodziców i seniorów - doda³ prezydent.

W poniedzia³ek 18 stycznia do nauczania stacjonarnego powróc¹ dzieci z klas I-III. Na pytania dotycz¹ce powrotu najm³odszych uczniów do szkó³ odpowiedzieli w specjalnej relacji na Facebooku prezydent Andrzej Duda wraz z szefem Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemys³awem Czarnkiem.

Jedna z internautek, bior¹cych udzia³ w sesji pytañ i odpowiedzi, zwróci³a siê do polityków z proœb¹ o rozwa¿enie powrotu do szkó³ maturzystów. „Nauka zdalna nie zast¹pi bezpoœredniego kontaktu z nauczycielem" - zaznaczy³a. Jak powiedzia³ minister Przemys³aw Czarnek, „ma œwiadomoœæ, ¿e miêdzy innymi zesz³oroczny strajk nauczycieli i pandemia sprawi³y, ¿e materia³, który móg³ zostaæ zrealizowany w warunkach stacjonarnych, nie zosta³ zrealizowany, gdy¿ nauka zdalna nie jest tak efektywna, jak stacjonarna”. - Podjêliœmy decyzjê o ograniczeniu wymogów na egzaminie maturalnym. Kiedy tylko bêdzie to mo¿liwe, w pierwszej kolejnoœci do trybu nauczania stacjonarnego wróc¹ w³aœnie maturzyœci i ósmoklasiœci - zapewni³. Andrzej Duda, zapytany czy istnieje ryzyko, ¿e maturzyœci nie wróc¹ do szkó³, powiedzia³, ¿e „ma nadziejê, ¿e do takiej sytuacji nie dojdzie”. - Ale nikt nie jest w stanie przewidzieæ tego, co bêdzie. Eksperci mówi¹, ¿e trzeba spodziewaæ siê trzeciej fali zaka¿eñ. Jej skali nikt nie potrafi przewidzieæ - przyzna³.

Prezydent i minister zostali zapytani równie¿, dlaczego nie zapad³a decyzja o otwarciu wszystkich szkó³. „Bardziej groŸne dla dzieci s¹ konsekwencje wynikaj¹ce z zamkniêcia w domach” - oceni³ zadaj¹cy pytanie. - Ca³a idea tego, by niestety przerwaæ naukê w szko³ach, nie dotyczy³a przede wszystkim ochrony dzieci, które choruj¹ w stopniu minimalnym. Tak naprawdê chodzi³o o ochronê rodziców i seniorów, by dzieci nie przynios³y koronawirusa do domu - stwierdzi³ Andrzej Duda. Minister edukacji wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e „w ci¹gu kilku miesiêcy pandemia zostanie opanowana i bêdzie mo¿na nadrabiaæ czas, który stracono przez koronawirusa”.

Przemys³aw Czarnek odpowiedzia³ tak¿e na pytanie, dlaczego do szko³y wracaj¹ jedynie dzieci z klas I-III. - Dlatego, ¿e nie chodzi o same Ÿród³a zaka¿eñ wœród dzieci, ale o mobilnoœæ spo³eczeñstwa, która powoduje zwiêkszenie zaka¿eñ dziennych. Dodatkowo najmniej nara¿one na zaka¿enia s¹ dzieci poni¿ej 10. roku ¿ycia - podkreœli³. Jak doda³ prezydent Andrzej Duda, „to jest nie tylko kwestia tego, by dzieci mog³y wróciæ do normalnej nauki, co jest kwesti¹ bardzo wa¿n¹ i fundamentaln¹, ale to tak¿e ogromny problem zawodowy dla rodziców”.

Minister Czarnek zaznaczy³ te¿, ¿e "nie jest prawd¹, ¿e skutki nauki zdalnej s¹ gorsze ni¿ skutki COVID-19". - Sam mam kilku znajomych, którzy zmarli z powodu COVID-19. To gorsze, ni¿ jakiekolwiek skutki nauki zdalnej. Najwa¿niejsze jest ludzkie i ¿ycie i w³aœnie ze wzglêdu na to musieliœmy ograniczyæ nauczanie stacjonarne. 

Football news:

Bruno is 1-0 for 7 games against the big Six this season in the Premier League. He scored only for Tottenham (1-6)
Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami