Poland

Duda: Osobiście lubię bardzo prezydenta Donalda Trumpa

prezydent Andrzej Duda

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Nie rozmawia³em z prezydentem Trumpem po wyborach - powiedzia³ prezydent Andrzej Duda, pytany w TVN24, czy po¿egna³ siê z by³ym ju¿ 45. prezydentem USA. - Pozytywnie oceniam jego politykê wobec naszego kraju - doda³.

Prezydent mówi³ w TVN24, ¿e Joe Biden jest trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych, z którym bêdzie wspó³pracowa³.

Doda³, ¿e z Bidenem (wówczas jeszcze prezydentem-elektem) mia³ "bardzo sympatyczn¹ wymianê korespondencji". Przekaza³, i¿ nie spodziewa³ siê, ¿e Biden odpowie na przes³ane mu gratulacje.

Andrzej Duda oceni³, ¿e od 2015 r. trend w relacjach polsko-amerykañskich jest "wznosz¹cy".

Wymieniaj¹c kwestiê zwiêkszenia obecnoœci wojsk amerykañskich w Polsce i kontrakt gazowy prezydenturê Donalda Trumpa prezydent oceni³ jako "œwietn¹" dla Polski.

Pytany, czy nie obawia siê o relacje z now¹ administracj¹ amerykañsk¹ po tym, jak rz¹d i prezydent "wiele zainwestowali" w relacje osobiste z Donaldem Trumpem prezydent zaprzeczy³.

- Nie mam takich obaw - podkreœli³. - To by³ oczywiœcie mi³y kontakt i ja osobiœcie lubiê bardzo pana prezydenta Donalda Trumpa, natomiast b¹dŸmy szczerzy - ka¿dy z nas realizowa³ interesy swojego kraju - doda³.

Czy po zmianie w³adzy w Stanach Zjednoczonych Polska mo¿e byæ pewna, ¿e zostan¹ dotrzymane wczeœniejsze ustalenia dotycz¹ce np. obecnoœci wojsk amerykañskich w naszym kraju?

- Nie by³oby tej obecnoœci, gdyby nie by³oby to zgodne z interesami strategicznymi Stanów Zjednoczonych - powiedzia³ prezydent.

Zapowiedzia³, ¿e bêdzie namawia³ Joe Bidena, ¿eby obecnoœæ wojsk amerykañskich zwiêkszyæ w Polsce i w naszej czêœci Europy.

Po tym, jak 6 stycznia na Kapitol wdarli siê zwolennicy Donalda Trumpa prezydent Duda napisa³ na Twitterze, ¿e "wydarzenia w Waszyngtonie to wewnêtrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które s¹ pañstwem demokratycznym i praworz¹dnym".

Pytany w pi¹tek o te s³owa prezydent powiedzia³, i¿ nie s¹dzi, by dziœ napisa³ inne zdanie. - Demokracja amerykañska pokaza³a zreszt¹ swoj¹ si³ê. Bardzo szybko te zamieszki zosta³y zakoñczone, sprawy wróci³y do normy - podkreœli³.

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt