Poland

Duda o delegacjach służbowych: prokurator może zmienić zawód

- Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy ma wolnoœæ wyboru zawodu - powiedzia³ prezydent Andrzej Duda w programie w programie "Sprawdzam" w TVN24 pytany o kontrowersyjne delegacje s³u¿bowe.

- Akurat w zawodach prawniczych jest tak, ¿e zawód prawniczy mo¿na sobie zmieniæ. Bêd¹c prokuratorem mo¿na przejœæ sobie do innego zawodu prawniczego. Je¿eli prokuratorom jest tak bardzo Ÿle, narzekaj¹, to ja tu problemu nie widzê. Niekoniecznie trzeba pracowaæ w pañstwowym zawodzie prawniczym. Mo¿na byæ adwokatem, radc¹ prawnym, notariuszem - doda³ prezydent Duda.

Przypomnijmy, ¿e zgodnie z decyzj¹ prokuratora krajowego Bogdana Œwiêczkowskiego i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry prokuratorzy Mariusz Krasoñ, Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Jaros³aw Onyszczuk, Daniel Drapa³a oraz kilkunastu innych musz¹ porzuciæ swoje macierzyste jednostki i ekspresowo udaæ siê w Polskê. Oficjalny powód to pomoc jednostkom w kraju dotkniêtym koronawirusem. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e maj¹ pracowaæ z daleka od domu za karê.

Dolegliwoœci dotykaj¹ m.in. œledczych zrzeszonych w krytycznym wobec prokuratorskich w³adz Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia.

Zdaniem zarz¹du „Lex Super Omnia", nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ konkretne delegacje maj¹ w istocie walor represyjny i swym zamyœle zmierzaj¹ do zak³ócenia dzia³alnoœci jedynego niezale¿nego stowarzyszenia prokuratorskiego, które od 4 lat systematycznie i merytorycznie krytykuje rzekome reformy wprowadzane przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i ich podw³adnych.

Prokuratorzy oœwiadczyli, i¿ nie ulegn¹ "tego rodzaju szykanom, maj¹c na wzglêdzie, i¿ prokuratura jako organ niezale¿ny stanowi¹cy element wymiaru sprawiedliwoœci jest wartoœci¹, której warto broniæ". - Szczególnie zaœ w sytuacji, gdy obserwujemy bezwzglêdne ³amanie powszechnie przyjêtych standardów jej funkcjonowania i tworzenie pañstwa pozornie praworz¹dnego - podkreœlono.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto