Poland

Drzwi do lasu szerzej otwarte dla biwakowiczów

AdobeStock

Leœnicy luzuj¹ ograniczenia dla entuzjastów bliskiego obcowania z przyrod¹. Od 1 maja bêdzie mo¿na legalnie nocowaæ na ³onie natury a nawet przygotowaæ w terenie ciep³y posi³ek. Tym którzy tego nie wiedz¹ regulamin dostêpny w nadleœnictwach przypomni, ¿e miejsce biwakowe trzeba po sobie posprz¹taæ.

Lasy Pañstwowe od pewnego czasu przygotowywa³y siê do wyjœcia naprzeciw rosn¹cej liczbie odwiedzaj¹cych, którzy w trudnym czasie pandemii szukaj¹ w lesie azylu ale te¿ turystów preferuj¹cych niestandardowe formy aktywnoœci. Zorganizowano nawet akcjê pilota¿ow¹, która potwierdzi³a, ¿e chêtnych do nocowania w dziczy nawet po ust¹pieniu epidemii na pewno nie zabraknie.

Z ogniem jednak ostro¿nie i nie wszêdzie

Decyzje ju¿ zapad³y: Lasy Pañstwowe  wyznacz¹ w ka¿dym z 429 nadleœnictw specjalne obszary, gdzie mi³oœnicy nocowania w lesie bêd¹ mogli uprawiaæ swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Dotychczas prawo zabrania³o przygodnego  nocowania w lesie – mo¿na to by³o robiæ wy³¹cznie na wyznaczonych polach biwakowych.  Teraz miejsce  noclegu turyœci wybior¹ sami.  Ju¿ w lutym postanowiono, ¿e w ka¿dym nadleœnictwie zostanie wskazany teren nie mniejszy ni¿ 1500 ha gdzie bêdzie mo¿na biwakowaæ na dziko. Poza tymi wyznaczonymi ostatnio obszarami w „ofercie" zosta³o równie¿ utrzymanych 46 miejsc wybranych wczeœniej do programu pilota¿owego. To na tych „testowanych" wczeœniej terenach  o ³¹cznej powierzchni ponad 65 tys. ha bêdzie mo¿na u¿ywaæ kuchenek gazowych potrzebnych do przygotowania ciep³ego posi³ku.

- Na ca³ej powierzchni otwieranych dla goœci obszarów chêtni do nocowania w lesie bêd¹ mogli to robiæ zgodnie z ustalonym regulaminem – wyjaœnia Andrzej Konieczny  dyrektor generalny Lasów Pañstwowych. Ten regulamin oczywiœcie przypomni ,¿e biwakuj¹cy bêd¹ musieli po ekspedycji przywróciæ miejsce pobytu do stanu wyjœciowego, czyli posprz¹taæ po sobie.

O d³u¿szym pobycie trzeba uprzedziæ nadleœnictwo

Leœnicy twierdz¹, ¿e  osób chêtnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje siê, ¿e sama spo³ecznoœæ zwi¹zana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywnoœci terenowej, nastawionymi na bliski kontakt z natur¹ liczy w Polsce ponad 40 tys. osób i szybko roœnie.  Do tego dochodz¹ ci, którzy szukaj¹ oryginalnych, niestandardowych  form  wypoczynku zw³aszcza w teraz w okresie pandemii. Takich osób lawinowo przybywa.

Przed spontaniczn¹ wypraw¹ do lasu niew¹tpliwie warto zapoznaæ siê z regulaminem: wynika zeñ, ¿e  grupy licz¹ce maksymalnie 9 osób mog¹  nocowaæ w jednym miejscu przez 2 noce z rzêdu, bez koniecznoœci dokonywania ¿adnych zg³oszeñ. Jeœli grupa biwakowiczów bêdzie jednak liczniejsza  i planuje d³u¿szy biwak powinna to zg³osiæ mailowo w miejscowym nadleœnictwie i nie póŸniej ni¿ 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zg³oszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleœnictwa, które jest formalnym wyra¿eniem zgody na pobyt.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section