Poland

Drugi lockdown nie tak groźny. O połowę mniej strat

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Koszt ekonomiczny drugiej blokady bêdzie stanowi³ jedynie oko³o po³owê skutków gospodarczych, jakie Polska ponios³a w okresie marzec-maj.

Tak wynika z szacunków analityków Euler Hermes. Ich zdaniem aktywnoœæ gospodarcza w Polsce wyraŸnie wzros³a w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada doprowadzi³a kraj do drugiego dna recesji w IV kwartale. Jednak krótkoterminowy koszt gospodarczy drugiego etapu lockdownów bêdzie mia³ wp³yw na polsk¹ gospodarkê odpowiadaj¹cy 50 proc. tego, który Polska ponios³a w okresie od marca do maja. W rezultacie eksperci prognozuj¹ spadek realnego PKB o oko³o -4,3 proc. w IV kw. w porównaniu kw/kw, oraz skorygowany w górê wzglêdem wczeœniejszych prognoz do w -3,7 proc. w ca³ym 2020 roku.

- Wynika to z faktu, ¿e nowo wprowadzane œrodki s¹ bardziej ukierunkowane i trafiaj¹ g³ównie do sektorów us³ugowych najbardziej podatnych na wp³yw Covid-19 takich jak handel wewnêtrzny, transport, hotele i restauracje, szkolnictwo, prace spo³eczne, rekreacja i sport i s¹ mniej restrykcyjne ni¿ na wiosnê, podczas gdy wp³yw epidemii na sektory przemys³owe, budownictwo i rolnictwo bêdzie tym razem znikomy - pisz¹ eksperci w swojej prognozie.

Czytaj tak¿e: Koszt lockdownów w USA: 6 mln dolarów za jedno ¿ycie 

- Co wiêcej, zak³ócenia w funkcjonowaniu ³añcuchów dostaw, których powodem by³a sytuacja w Azji i które przyczyni³y siê do recesji w sektorze przemys³u wiosn¹, teraz s¹ dosyæ ograniczone. Mniejszy skutek drugiego lockdownu dla gospodarki wynika tak¿e z udzia³ sektora us³ug w wytwarzanej wartoœci dodanej, który jest w Polsce, podobnie jak w ca³ej Europie Œrodkowo-Wschodniej ni¿szy ni¿ w krajach zachodnioeuropejskich (w Polsce wynosi 65,5 proc., podczas gdy w Europie Zachodniej odpowiednio 70 proc. i wiêcej – np. 74,5 proc. w Hiszpanii i 78,9 proc. we Francji) - dodaj¹.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo