Poland

Drugi dzień próbnych matur. Na matematyce pytanie o maseczki

Matura próbna z matematyki

Matura próbna z matematyki

AdobeStock

Trwaj¹ próbne egzaminy maturalne. Dziœ m³odzie¿ zmierzy³a siê z egzaminem z matematyki.

Autorzy arkuszy zadali pytanie nawi¹zuj¹ce do pandemii koronawirusa - zauwa¿a onet.

W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ rozpoczynaj¹ce siê w œrodê próbne egzaminy maturalne przeprowadzone bêd¹ w re¿imie sanitarnym, zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i G³ównego Inspektoratu Sanitarnego. Wytyczne s¹ zbli¿one do tych, które obowi¹zywa³y w ubieg³ym roku podczas egzaminów maturalnych. Okaza³o siê te¿, ¿e do obecnej sytuacji postanowili nawi¹zaæ autorzy arkuszy maturalnych.

Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego u¿ytku z wymiennymi filtrami wskutek podwy¿ki zdro¿a³a o 40 proc. i kosztuje obecnie 106,40 z³. Cena maseczki przed podwy¿k¹ by³a równa

Poprawna odpowiedŸ to oczywiœcie C: 76,00.

Na egzamin mo¿e przyjœæ wy³¹cznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19". Zasada ta obowi¹zuje zdaj¹cych, nauczycieli i innych pracowników szko³y.

Na egzamin nie mo¿e przyjœæ nikt, kto przebywa w domu z osob¹ w izolacji w warunkach domowych, albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Na teren szko³y mog¹ wejœæ wy³¹cznie osoby z zakrytymi maseczk¹ ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowi¹zuje w ca³ej szkole z wyj¹tkiem sal, gdzie odbywa siê egzamin próbny, po zajêciu miejsc przez uczniów.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition