Poland

Druga tarcza finansowa w bankach

Banki

Polskie banki deklaruj¹ przyst¹pienie do obs³ugi firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0, w ramach której Polski Fundusz Rozwoju bêdzie wyp³aca³ subwencje poszkodowanym przedsiêbiorstwom.

Udzia³ w drugiej ods³onie Tarczy Finansowej PFR zadeklarowa³o wszystkie 18 banków komercyjnych oraz wiêkszoœæ banków spó³dzielczych. Oznacza to, ¿e bêd¹ przyjmowaæ za poœrednictwem swoich systemów bankowoœci elektronicznej wnioski o przyznanie pomocy z PFR. Rozpoczêcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

£¹czna pula œrodków dystrybuowanych przez PFR wyniesie 35 mld z³, z czego ok. 10 mld z³ trafi do firm z sektora mikro i MŒP. Pomoc w ramach programu zostanie udzielona firmom szczególnie poszkodowanym w zwi¹zku z epidemi¹ COVID-19, operuj¹cym w 40 wybranych bran¿ach wg klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci). Zaliczaj¹ siê do nich m.in. dzia³alnoœæ gastronomiczna, kulturalna, sportowa, hotelarska czy poœrednictwo turystyczne. Z programu bêd¹ mogli skorzystaæ przedsiêbiorcy, którzy otrzymali ju¿ subwencjê z pierwszej Tarczy Finansowej PFR. PFR za poœrednictwem banków prosi przedsiêbiorców, którzy skorzystali z Tarczy 1.0 o dokumenty, które potwierdzaj¹ ich umocowanie do zawarcia umowy. Jeœli klient nie dope³ni tej formalnoœci do 31 grudnia 2020 roku, bêdzie musia³ zwróciæ ca³¹ subwencjê.

W kwietniu dziêki wspó³pracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powsta³ system, który pozwoli³ uzyskaæ firmom konkretn¹ pomoc finansow¹ na podstawie formularza wype³nianego poprzez bankowoœæ elektroniczn¹. Skorzysta³o z niej 347 tys. przedsiêbiorstw, a wyp³acone wsparcie wynios³o 60,8 mld z³. Pieni¹dze by³y przelewane na konta przedsiêbiorców szybko i sprawnie, najczêœciej w ci¹gu 2 dni. Ten sam system zostanie wykorzystany w Tarczy 2.0.

Przyznanie subwencji uzale¿nione bêdzie od spadku obrotów oraz utrzymania funkcjonowania firmy i poziomu zatrudnienia. O subwencjê bêd¹ mog³y staraæ siê firmy, które w okresie kwiecieñ-grudzieñ 2020 r. lub paŸdziernik-grudzieñ 2020 r. odnotowa³y spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spe³nieniu okreœlonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 mo¿e zostaæ umorzona w ca³oœci. Program jest równie¿ przeznaczony dla firm, które otrzyma³y subwencjê z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniaj¹cych od 1 do 9 pracowników, które osi¹gnê³y obrót lub sumê bilansow¹ za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe bêd¹ wynosiæ 18 tys. z³ lub 36 tys. z³ na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. z³. Ich wysokoœæ zale¿na bêdzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Dla firm zatrudniaj¹cych do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. by³ mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza ni¿ 43 mln euro, subwencje bêd¹ zale¿ne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln z³. Pokrywaæ one bêd¹ 70 proc. ich start.

Sk³adany w bankach wniosek o wsparcie z PFR oparty bêdzie na oœwiadczeniach przedsiêbiorcy, a jego weryfikacjê przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzeda¿y za poprzedni rok obrotowy dla MŒP).

Football news:

Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter