Poland

Druga sądowa wygrana Tomasza Zimocha z Polskim Radiem

By³y dziennikarz radiowy Tomasz Zimoch wygra³ proces, który wytoczy³ Polskiemu Radiu w 2016 roku, domagaj¹c siê odszkodowania za rozwi¹zan¹ z winy pracodawcy umowê o pracê - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Tomasz Zimoch pracowa³ w Polskim Radiu od 1980 r. W 2016 r. mia³ relacjonowaæ Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej i Igrzyska Olimpijskie. Wczeœniej jednak udzieli³ g³oœnego wywiadu prasowego, w którym krytycznie wypowiedzia³ siê o reformie wymiaru sprawiedliwoœci autorstwa PiS i skrytykowa³ sytuacjê w Radiu. W reakcji na wywiad ówczesna prezes publicznego radia Barbara Stanis³awczyk-¯y³a wyda³a polecenie s³u¿bowe zawieszenia Zimocha w pracy radiowej i wycofa³a zgodê na wyjazd na imprezy sportowe. Po zawieszeniu sprawê skierowano do radiowej komisji etyki. Po miesi¹cu Zimoch zdecydowa³ siê na nietypowy krok – rozwi¹zania umowy o pracê z winy pracodawcy.

Sprawa trafi³a do s¹du. Jednoczeœnie jednak Polskie Radio pozwa³o Zimocha, ¿¹daj¹c od niego 30 tys. z³ odszkodowania tytu³em nies³usznego rozwi¹zania umowy z winy pracodawcy. S¹d pracy zawiesi³ proces z powództwa Zimocha, a przeprowadzi³ postêpowanie z powództwa Radia. W I instancji pozew zosta³ oddalony, a S¹d Okrêgowy w Warszawie oddali³ tak¿e apelacjê Radia. Zdecydowano, ¿e dziennikarz nie musi p³aciæ firmie 30 tys. z³.

Czytaj wiêcej na ten temat:

Pozew wystosowany przez dziennikarza w 2016 roku wci¹¿ czeka³ na rozstrzygniêcie. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl nast¹pi³o ono w pi¹tek, 23 paŸdziernika. S¹d Rejonowy dla Warszawy ¯oliborz zdecydowa³, ¿e Zimoch rozwi¹za³ umowê zasadnie, a powody tego le¿a³y po stronie pracodawcy. Podkreœlono te¿, ¿e firma uniemo¿liwi³a mu wykonywanie s³u¿bowych obowi¹zków. Zas¹dzono odszkodowanie dla dziennikarza w wysokoœci 30 tys. z³.

Wyrok nie jest prawomocny. Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie dowiedzia³y siê, ¿e Polskie Radio (po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia) odwo³a siê od niego do wy¿szej instancji.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team