Poland

Dr Szarowska: Mówienie o tym, że epidemia mija, jest bzdurą

Koronawirus SARS-CoV-2

Dr Agnieszka Szarowska

Dr Agnieszka Szarowska: Oby zainteresowanie szczepionkami nie mala³o.

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Oddzia³, na którym pracujê, jest aktualnie zajêty przez pacjentów w bardzo ciê¿kim stanie. I niestety ponad 50 proc. z nich jest pacjentami w stanie terminalnym (...) którym nie bêdê w stanie pomóc. I teraz mówienie o tym, ¿e epidemia mija, ¿e nic z³ego ju¿ wiêcej nas nie spotka, ¿e mo¿emy wróciæ do ¿ycia, jest po prostu bzdur¹. Epidemia trwa dalej - powiedzia³a dr Agnieszka Szarowska, specjalistka chorób zakaŸnych, pe³nomocnik dyrekcji Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19.

Dr Szarowska zwróci³a uwagê, ¿e rozpoczêcie akcji szczepieñ i zainteresowanie nimi Polaków „to jest  pierwszy znak, ¿e mamy szanse wygraæ z t¹ epidemi¹”. - To s¹ dobre wiadomoœci, ¿e jest szansa na to, ¿e przekonamy coraz wiêcej spo³eczeñstwa do tego, ¿e trzeba siê zaszczepiæ przeciwko koronawirusowi. Jest to dobra wiadomoœci i mam nadzieje, ¿e ta liczba z ka¿d¹ minut¹ bêdzie ros³a, a¿ obejmie nasze zaplanowane przynajmniej 70 proc. spo³eczeñstwa - mówi³a w pi¹tek w TVP Info. 

Pe³nomocnik dyrekcji CSK MSWiA ds. Covid-19 pytana o to, jak spowolnienie dostaw preparatów, zapowiedziane przez firmê Pfizer, wp³ynie na akcjê szczepieñ, stwierdzi³a, ¿e „jeœli chodzi o pierwsze grupy i to, co ju¿ jest zaplanowane do szczepieñ, to nie przewiduje jakiegokolwiek zwolnienia”. - S¹ szczepionki dla osób, które s¹ u nas zarejestrowane i jak najbardziej rozpoczynamy od niedzieli szczepienia ju¿ drug¹ dawk¹, a od poniedzia³ku kontynuujemy nasz program - wyjaœnia³a.

Specjalistka chorób zakaŸnych apelowa³a jednak, by nie lekcewa¿yæ pandemii. - Mój oddzia³, na którym ja pracujê, jest aktualnie zajêty przez pacjentów w bardzo ciê¿kim stanie. Niestety ponad 50 proc. z nich jest pacjentami w stanie terminalnym i przera¿a mnie to. Jestem œwie¿o po dy¿urze - skoñczy³am go dzisiaj rano - i widzia³am jaki zestaw pacjentów (tak to siê brzydko mówi u nas na oddziale), mia³am dzisiaj pod opiek¹ - pacjenci, którzy s¹ w bardzo ciê¿kim terminalnym stanie, którym nie bêdê w stanie pomóc. I teraz mówienie o tym, ¿e epidemia mija, ¿e nic z³ego ju¿ wiêcej nas nie spotka, ¿e mo¿emy wróciæ do ¿ycia, jest po prostu bzdur¹. Epidemia trwa dalej - podkreœli³a.

- Ta choroba - owszem, tylko w kilku procentach, ale jest chorob¹ œmierteln¹. Te zachorowania, które doprowadzaj¹ do ciê¿kiego zapalenia p³uc, bêd¹ konsekwencjami na ca³e ¿ycie dla tych osób, które siê z t¹ chorob¹ zetkn¹ i niestety bêd¹ œmiertelne dla czêœci z nich. Bêdziemy to powtarzaæ do koñca epidemii - powiedzia³a.

Lekarka namawia³a, by nie baæ siê szczepionki przeciw Covid-19. - Jest to nowoczesna, dobra szczepionka. Jest to szczepionka mRNA, która bêdzie stanowi³a ju¿ w najbli¿szych latach, podstawê wszystkich leków. Bêdzie to naprawdê rewolucja w medycynie i dobrze, ¿e ju¿ w tym momencie mamy dostêpne pierwsze preparaty na bazie  mRNA. Ju¿ nied³ugo oswoimy siê z nimi i bêdziemy widzieæ, jak te preparaty bardzo mocno zmieni¹ nasze ¿ycie - mówi³a dr Agnieszka Szarowska.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7