Poland

Dr Paweł Grzesiowski: Reagujemy zamiast planować

Polityka

tv.rp.pl

W dalszym ci¹gu w naszym kraju nie ma planu postêpowania, który by³yby czytelny - reagujemy, ale to nie to samo co plan – oceni³ dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii.

W rozmowie #RZECZoPOLITYCE, prowadzonej przez Jacka Nizinkiewicza, dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert ds. koronawirusa Naczelnej Rady Lekarskiej, skomentowa³ nowe przepisy dotycz¹ce maseczek. – Zmiany w tych przepisach sugerowaliœmy ju¿ w czerwcu. Pocz¹tek by³ taki, ¿e nie by³o ¿adnych os³on i w marcu ubieg³ego roku tego rodzaju przepis by³ zrozumia³y. Nie by³o maseczek, nie by³o profesjonalnych œrodków ochrony osobistej, w zwi¹zku z czym mo¿na by³o zas³aniaæ twarz dowolnym sprzêtem. W tej chwili powinniœmy u¿ywaæ wy³¹cznie sprzêtu profesjonalnego do zabezpieczenia i takim sprzêtem s¹ maseczki filtruj¹ce. Przy³bica jest jak najbardziej dopuszczona, ale jako dodatkowa os³ona twarzy, a nie jako filtr – stwierdzi³ ekspert.

Dr Pawe³ Grzesiowski odniós³ siê do prognoz dotycz¹cych koñca pandemii. – 80 proc. zaszczepionych osób powy¿ej szeœædziesi¹tego roku ¿ycia spowoduje spadek hospitalizacji i spadek liczny zgonów, chocia¿by tak jak w Izraelu. W Szkocji ryzyko œmierci spad³o o 99 proc. po podaniu dwóch dawek szczepionki. Ten cel jest do osi¹gniêcia, ale pod warunkiem, ¿e nie powstanie taki wariant wirusa, który bêdzie prze³amywa³ ochronnoœæ poszczepienn¹. Na razie taki wariant nie powsta³, ale nie mo¿emy wierzyæ, ¿e taki nie powstanie, dlatego te¿ taki wariant te¿ musi byæ brany pod uwagê – oceni³ lekarz.

Lekarz wyrazi³ tak¿e opinie o dzia³aniach rz¹du w sprawie pandemii. – W dalszym ci¹gu w naszym kraju nie ma planu postêpowania, który by³yby czytelny - reagujemy, ale to nie to samo co plan. Coœ siê wydarzy³o, wiêc montujemy szybko jak¹œ akcjê interwencyjn¹ – niestety nie jest to planowe zarz¹dzanie pandemi¹. Nie pojawi³y siê ¿adne wskaŸniki, którymi kierowa³by siê rz¹d, takie jak odsetek hospitalizacji, liczba wolnych ³ó¿ek, ale równie¿ mobilnoœæ Polaków i to gdzie siê zara¿amy – mówi³ goœæ programu #RZECZoPOLITYCE.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better