Poland

Dr Fauci: Będzie więcej mutacji koronawirusa

Dr Anthony Fauci

AFP

Dr Anthony Fauci, dyrektor amerykañskiego Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych i g³ówny doradca ds. medycznych prezydenta Joe Bidena oœwiadczy³, ¿e szczepionki na COVID-19, które s¹ obecnie dostêpne, "prawdopodobnie bêd¹ skuteczne przeciwko nowym wariantom".

Jak dot¹d zidentyfikowano cztery warianty koronawirusa, które budz¹ zaniepokojenie naukowców przez to, ¿e obejmuj¹ mutacjê tzw. kolca wirusa, a wiêc jego czêœci, która jest odpowiedzialna za ³¹czenie siê z komórkami ludzkiego organizmu. S¹ to warianty wykryte w Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA i Kalifornii.

- Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e szczepionki, które mamy obecnie, nadal powinny byæ skuteczne przeciwko mutantom - oœwiadczy³ Fauci. Jak doda³ z³a wiadomoœæ jest taka, ¿e wraz z replikowaniem siê koronawirusa w zwi¹zku z rozwojem pandemii pojawiaj¹ siê kolejne mutacje "co oznacza, ¿e ??zawsze musimy byæ krok przed nimi".

Fauci mówi³, ¿e przeciwcia³a pojawiaj¹ce siê po szczepieniu szczepionk¹ Pfizera i Moderny "wydaj¹ siê byæ skuteczne w powstrzymywaniu wariantu koronawirusa wykrytego w Wielkiej Brytanii".

Jak doda³ dotychczas zebrane dane wskazuj¹ na to, ¿e szczepionki powinny te¿ chroniæ przeciwko wariantom wykrytym w RPA i Brazylii.

Jednoczeœnie Fauci podkreœli³, ¿e konieczne jest dalsze analizowanie genomu koronawirusa, tak aby naukowcy wiedzieli o kolejnych pojawiaj¹cych siê mutacjach.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it