Poland

„Dowody są jasne: maski działają”. Badanie naukowców z USA

AFP

Nowe badanie, opublikowane w czasopiœmie „The Lancet Digital Health”, wykaza³o, ¿e noszenie masek ochronnych wi¹¿e siê z lepsz¹ kontrol¹ transmisji Covid-19 w spo³ecznoœciach. W badaniu, opartym na danych obserwacyjnych i modelowaniu matematycznym, wziê³o udzia³ ponad 300 tys. Amerykanów, co czyni je jednym z najwiêkszych takich studiów w historii.

W badaniu, przeprowadzonym przez naukowców z Boston Children’s Hospital, ponad 300 tys. Amerykanów zapytano o ich zwyczaje, zwi¹zane z maskami w okresie letnim. Naukowcy odkryli, ¿e wzrost o 10 proc. liczby osób, nosz¹cych maski, potroi³ szanse na utrzymanie niskiego wskaŸnika transmisji wirusa w danej spo³ecznoœci.

Co istotne, naukowcy wykazali równie¿, ¿e kluczowe znaczenie ma noszenie masek w ca³ej spo³ecznoœci - nie tylko przez kilka osób lub tylko osoby zaka¿one.

- Dowody s¹ jasne: maski dzia³aj¹ - powiedzia³a dr Hannah Clapham z National University of Singapore, która napisa³a artyku³ komentuj¹cy badanie. - Jednak w ich stosowanie musi byæ zaanga¿owana ca³a populacja, a nie tylko znane lub podejrzane przypadki (zaka¿enia koronawirusem - red.) - doda³a.

- Akceptacja ze strony ca³ego spo³eczeñstwa jest zatem niezbêdna dla powodzenia tej operacji - zauwa¿y³a dr Clapham. 

Naukowcy zastrzegli dwie rzeczy w swoim opracowaniu. Po pierwsze, badanie opiera³o siê na dobrowolnej ankiecie, w zwi¹zku z tym nie ma ca³kowitej pewnoœci, czy wszystkie deklaracje by³y zgodne z prawd¹. Po drugie naukowcy nie brali pod uwagê œledzenia kontaktów zaka¿onej osoby i innych œrodków, które mog³yby spowolniæ rozprzestrzenianie siê wirusa w spo³ecznoœciach.

W badaniu prawie 85 proc. ankietowanych stwierdzi³o, ¿e co „bardzo prawdopodobne” jest za³o¿enie przez nich maski w czasie wizyty w sklepie spo¿ywczym. Ok. 40 proc. deklarowa³o u¿ywanie masek w czasie spotkañ z dalsz¹ rodzin¹ i przyjació³mi. Najczêœciej z masek korzystaj¹ osoby powy¿ej 65. roku ¿ycia. Czarnoskórzy Amerykanie i Latynosi czêœciej te¿ korzystaj¹ z tego œrodka ochrony, ni¿ biali.

- Œwiat stoi w obliczu bardziej zaraŸliwego wariantu koronawirusa, szpitale borykaj¹ siê z nowymi przypadkami, a programy szczepieñ wci¹¿ s¹ wdra¿ane. Potrzebne s¹ teraz interwencje, aby zmniejszyæ obci¹¿enie naszych systemów opieki zdrowotnej - powiedzia³a wspó³autorka dr Christina Astley, epidemiolog w Boston Children's Hospital i Harvard Medical School.

- Te badania dostarczaj¹ dodatkowych dowodów na to, ¿e interwencje te powinny obejmowaæ noszenie masek, a tak¿e fizyczny dystans - doda³a dr Astley.

Autorzy badania stwierdzili równie¿, ¿e groŸba otrzymania mandatu doprowadzi³a do wzrostu liczby osób nosz¹cych maski, ale coraz wiêcej osób zaczê³o je u¿ywaæ tak¿e w miejscach, gdzie ich noszenie nie jest obowi¹zkowe. Dr John Brownstein z Boston Children's Hospital zwróci³ przy tym uwagê na potrzebê dalszych badañ nad innymi powodami, dla których czêœæ spo³eczeñstwa nie chce nosiæ masek.

Naukowcy podkreœlaj¹, ¿e najwiêksze prawdopodobieñstwo kontroli transmisji wirusa daje noszenie masek z jednoczesnym zachowaniem dystansu spo³ecznego, a w wynikach badania uwzglêdniono inne czynniki, takie jak mobilnoœæ i gêstoœæ zaludnienia.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)