Poland

Doradca podatkowy: Tępić nałóg, a nie prasę

Podatek od reklam

Podatek od reklam

Fotorzepa/ Jakub Mikulski

Zamiast nowej daniny od mediów lepsza by³aby akcyza od suplementów diety – mówi Wojciech Krok, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy.

Widzi pan jakieœ pozytywne strony projektu ustawy o „sk³adce" od reklam w mediach?

Jest tam czêœæ dotycz¹ca opodatkowania globalnych graczy na rynku reklamy internetowej. To realizacja projektu unijnej dyrektywy, która ma zapobiec ucieczce od podatków przez te koncerny. Warto temu przyklasn¹æ, danina ta mo¿e obj¹æ tak¿e operatorów najwiêkszych polskich portali, ale to nawet dobrze, bo unikniemy zarzutu dyskryminacji podmiotów zagranicznych. Oprócz tego projektodawcy surowiej potraktowali reklamê suplementów diety i leków ni¿ innych produktów. I to w³aœnie mo¿e byæ ten okruch rozs¹dku wœród niezbyt przemyœlanych pomys³ów na dodatkowe obci¹¿anie prasy, radia i telewizji, a tak¿e firm reklamy zewnêtrznej.

Dlaczego akurat leki i suplementy diety nale¿a³oby dodatkowo opodatkowaæ?

Zacznijmy od podstawowego problemu, do którego rz¹d nie chce siê wprost przyznaæ. Bud¿et pilnie potrzebuje dziœ pieniêdzy i nie ma siê co oszukiwaæ: na³o¿enie nowych podatków albo podwy¿ki starych s¹ nieuniknione. Trzeba zatem narzêdzi, które daj¹ efekt fiskalny. Ale pamiêtajmy, ¿e podatki mog¹ byæ te¿ narzêdziem polityki spo³ecznej. Mog¹ zachêcaæ lub zniechêcaæ do okreœlonych zachowañ, w tym zakupowych. Powszechnie wiadomo i nie bêdê siê nad tym rozwodzi³, ¿e Polacy masowo kupuj¹ leki i suplementy diety, choæ nie zawsze maj¹ ku temu rozs¹dne powody. O ile wiem, krajowy rynek samych tylko suplementów diety jest wart oko³o 5 mld z³. Mo¿na by zatem osi¹gn¹æ cel zarówno fiskalny, jak i spo³eczny, poprzez zniechêcenie do nadu¿ywania takich produktów. Przecie¿ w wielu przypadkach daj¹ one tylko z³udn¹ poprawê samopoczucia.

W jaki konkretny sposób mo¿na by te dwa cele osi¹gn¹æ?

To, co zaproponowano, choæ czêœciowo dotyczy³o leków i suplementów diety, nie przysporzy³o rz¹dowi chluby w kraju i za granic¹. Ale poza kwestiami politycznymi i wizerunkowymi trzeba wskazaæ, ¿e znacznie skuteczniejsze wydaje siê odpowiednie znowelizowanie obowi¹zuj¹cych ju¿ przepisów, reguluj¹cych na przyk³ad akcyzê czy podatek dochodowy. Przecie¿ one s¹ ju¿ dobrze zakorzenione w systemie prawnym, a o ich pobór dbaj¹ urzêdnicy z doœwiadczeniem w tych sprawach. Dlatego w³aœnie lepszym rozwi¹zaniem by³oby objêcie suplementów diety akcyz¹ lub podatkiem podobnym do cukrowego. Oczywiœcie jasnoœæ przepisów tego ostatniego, niedawno wprowadzonego, budzi moje powa¿ne zastrze¿enia i niechêæ ró¿nych urzêdów do ich interpretowania. Ale to klasyczny podatek sektorowy, stosowany ju¿ w ró¿nych krajach i obliczony na redukcjê spo¿ycia s³odkich napojów. Ju¿ wkrótce powinny byæ dostêpne statystyki, jaki mia³ efekt na wybory zakupowe polskich konsumentów.

A jakie widzi pan narzêdzia w podatku dochodowym?

By³yby one bardzo proste: ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku wydatków na reklamê leków – zw³aszcza dostêpnych bez recepty – czy suplementów diety. Takich ograniczeñ w CIT i PIT jest ju¿ sporo. Dodanie kolejnego nie bêdzie krokiem, który by wywraca³ system tak jak „sk³adka" reklamowa, faktycznie bêd¹ca podatkiem przychodowym. Myœlê, ¿e nie wzbudzi te¿ takich protestów jak zapowiedŸ opodatkowania mediów. A cel fiskalny mo¿e zostaæ osi¹gniêty.

S¹dzi pan, ¿e rzeczywiœcie realnie wspomo¿e to bud¿et?

Gdyby na³o¿yæ 10-proc. akcyzê czy podobny podatek na suplementy diety, to ³atwo policzyæ, ¿e wp³ywy bud¿etowe wynios³yby pó³ miliarda z³otych. Dok³adniejsze wyliczenia zostawmy rz¹dowym analitykom. Niemniej, od rz¹du mo¿emy chyba oczekiwaæ jasnego postawienia sprawy: skoro s¹ potrzebne pieni¹dze, to trzeba podnosiæ podatki. Najlepszym sposobem by³oby, zamiast niepotrzebnej walki z mediami, wprowadzenie takich danin, które przy okazji osi¹ga³yby niekontrowersyjny cel spo³eczny: os³abienie lekomanii.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR