Poland

Donald Trump tworzy „Biuro byłego prezydenta”

Od zaprzysiê¿enia Joe Bidena pojawia³y siê spekulacje na temat przysz³oœci politycznej Donalda Trumpa. Jak informuje Fox News, by³y prezydent USA oficjalnie utworzy³ „Biuro by³ego prezydenta”.

Jak informuje Fox News, w hrabstwie Palm Beach na Florydzie, gdzie przebywa obecnie Donald Trump, utworzone zosta³o oficjalnie „biuro by³ego prezydenta”, w którym nadzorowane bêd¹ bie¿¹ce sprawy polityka. Jak podkreœlono w komunikacie opublikowanym przez biuro, jego administracja bêdzie zajmowaæ siê „korespondencj¹, publicznymi oœwiadczeniami, wyst¹pieniami i oficjalnymi dzia³aniami” Trumpa. ”Biuro sprzyjaæ bêdzie interesom Stanom Zjednoczonym i kontynuowaæ bêdzie politykê prowadzon¹ przez administracjê Donalda Trumpa poprzez popieranie go i publiczny aktywizm” - czytamy.

Starszy doradca Trumpa, Jason Miller, podczas kampanii prezydenckiej wykluczy³ mo¿liwoœæ jego startu w kolejnych wyborach, mówi¹c, ¿e jego g³ównym celem jest pomoc Republikanom w odzyskaniu Izby Reprezentantów i Senatu w po³owie kadencji 2022 roku. 

Informacja o utworzeniu biura pojawi³a siê nied³ugo po tym, jak Demokraci wnieœli do Senatu sprawê impeachmentu przeciwko Trumpowi. Wczeœniej poparcie wyrazi³a ju¿ Izba Reprezentantów USA. Aby Donald Trump zosta³ skazany w zwi¹zku z szturmem na Kapitol, do którego dosz³o 6 stycznia, potrzeba 2/3 g³osów senatorów.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible