Poland

Dom słynnej amerykańskiej morderczyni na sprzedaż

Dom, w którym dokonano jednego z g³oœniejszych zabójstw w XIX wieku w USA na sprzeda¿ Dom Bordenów w miasteczku Fall River wystawiono na sprzeda¿ za 2 mln dolarów, czyli prawie 7,5 mln z³otych.

Zamo¿ne ma³¿eñstwo Bordenów z miasteczka Fall River w stanie Massachusetts zosta³o brutalnie zamordowane we w³asnym domu - 4 sierpnia 1892 roku. Ka¿de z nich otrzyma³o po kilkanaœcie ciosów w g³owê. By³a to jedna z najg³oœniejszych spraw kryminalnych XIX wieku. O zamordowanie Abby i Andrew oskar¿ono 32-letni¹ Lizzie Borden, m³odsz¹ córkê Andrew.

Powszechnie znany by³ jej wrogi stosunek do rodziców - sk¹pego ojca i m³odej macochy. Lizzie pl¹ta³a siê te¿ w zeznaniach co robi³a tego dnia, ale ostatecznie o jej oskar¿eniu zadecydowa³o zeznanie s¹siadki, która, widzia³a, jak po zabójstwie Lizzie pali³a w kuchennym piecu sukniê, rzekomo poplamion¹ farb¹.

Lizzie Borden nie mia³a alibi i by³a jedynym cz³onkiem rodziny przebywaj¹cym w domu, gdy dokonano morderstw. Jednak s¹d uniewinni³ Lizzie Borden. Oskar¿enie nie mia³o bezpoœredniego dowodu ³¹cz¹cego j¹ z morderstwami, a jedynie poszlaki i domys³y. Sprawa zabójstwa Andrew i Abby Bordenów do dziœ pozostaje nierozwi¹zana.

Lizzie Borden zamieszka³a razem z siostr¹ Emm¹ i ¿y³a ze spadku po ojcu. Do¿y³a 67 lat i zmar³a na zapalenia p³uc 1 czerwca 1927 r. w Fall River. Mieszkañcy miasteczka do koñca jej ¿ycia uwa¿ali j¹ za sprawczyniê zbrodni. Na pogrzeb nie przyszed³ prawie nikt. Jej siostra Emma zmar³a zaledwie 9 dni po niej.

W dawnym domu Bordenów utworzono muzeum. Odwiedzaj¹cy twierdz¹, ¿e jest nawiedzane przez duchy Andrew i Abby. Teraz budynek zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za 2 mln dolarów.

Drewniany budynek zbudowany w 1845 roku to nie tylko muzeum poœwiêcone g³oœnemu morderstwu, ale i pensjonat typu bed&breakfast. W dobrze utrzymanym, historycznym domu jest obecnie osiem sypialni. Dom jest jedn¹ z wiêkszych atrakcji turystycznych Fall River. Wnêtrza starano siê zachowaæ w takim stanie i wystroju jak za czasów, kiedy mieszkali tam Bordenowie. W kuchni jest nawet stary piec i kuchenka na drewno.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible