Poland

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Dla kogo?

Marlena Mal¹g

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Zdecydowaliœmy o wyd³u¿eniu dodatkowego zasi³ku opiekuñczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowi¹zuj¹cych zasadach – informuje minister rodziny i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g. Czy rodzice najm³odszych uczniów, którzy od poniedzia³ku wracaj¹ do nauki w trybie stacjonarnym te¿ mog¹ liczyæ na zasi³ek?

To wa¿na informacja dla rodziców opiekuj¹cych siê dzieæmi, które nie mog¹ chodziæ do szko³y, przedszkola lub ¿³obka: bêd¹ mogli pobieraæ dodatkowy zasi³ek opiekuñczy do koñca stycznia.

– Uwa¿nie analizowaliœmy sytuacjê pod k¹tem powrotu do szkó³ uczniów klas 1-3, a tak¿e bior¹c pod uwagê testy nauczycieli na obecnoœæ COVID-19. Doszliœmy do wniosku, ¿e w niektórych szko³ach, nadal mo¿e zaistnieæ potrzeba wykorzystania tego zasi³ku, rodzice bêd¹ chcieli skorzystaæ z tej mo¿liwoœci – mówi minister Marlena Mal¹g. -  Chcemy, by rodzice mieli wybór i byli spokojni. St¹d decyzja o wyd³u¿eniu dodatkowego zasi³ku opiekuñczego do koñca stycznia – doda³a minister.

Dodatkowy zasi³ek opiekuñczy bêdzie przys³ugiwa³ w dwóch sytuacjach:

- w przypadku zamkniêcia ¿³obka, przedszkola, szko³y lub klubu dzieciêcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby doros³e niepe³nosprawne uczêszcza³y,

- w przypadku niemo¿noœci zapewnienia opieki przez ¿³obek, klub dzieciêcy, przedszkole, placówkê pobytu dziennego oraz inn¹ placówkê lub podmiot zatrudniaj¹cy dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w zwi¹zku z COVID-19.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasi³ek opiekuñczy w przypadku zamkniêcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przys³ugiwaæ bêdzie:

>> rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

>> ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które maj¹ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,

- do 18 lat, które maj¹ orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci,

- do 24 lat, które maj¹ orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego;

>> ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pe³noletnich niepe³nosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu koniecznoœci zapewnienia opieki nad tak¹ osob¹.

Aby otrzymaæ dodatkowy zasi³ek opiekuñczy, wystarczy z³o¿yæ u swojego p³atnika sk³adek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oœwiadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oœwiadczenie to jest jednoczeœnie wnioskiem o dodatkowy zasi³ek opiekuñczy.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7