Poland

Do poprawczaka za udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym?

Spo³eczeñstwo

M³odzie¿owy Strajk Klimatyczny na ulicach Warszawy

M³odzie¿owy Strajk Klimatyczny na ulicach Warszawy

Fotorzepa/ Ada Michalak

16-letni Kacper Lubiewski spod opolskich Lêdzin mo¿e trafiæ do poprawczaka za udzia³ w pokojowej demonstracji M³odzie¿owego Strajku Klimatycznego. S¹d Rodzinny w Opolu na wniosek policji zaj¹³ siê jego spraw¹ i bada, czy ch³opak „zagro¿ony jest demoralizacj¹”.

Relacje o wydarzeniach z 9 grudnia, Kacper zamieœci³ w mediach spo³ecznoœciowych. „Na ostatnim, zorganizowanym z zachowaniem wszelkich obostrzeñ wydarzeniu M³odzie¿owego Strajku Klimatycznego, Spacerze dla Przysz³oœci, gdzie domagaliœmy siê priorytetyzowania polityki klimatycznej w nadchodz¹cych unijnych negocjacjach, zosta³em zatrzymany przez policjê dwukrotnie. Za pierwszym razem us³ysza³em, ¿e do policjantów ,,dosz³y s³uchy o tym, ¿e jestem niepe³noletni i pozostajê sam”. Nie by³o to prawd¹, wiêc wskaza³em przebywaj¹cego ze mn¹ mojego ojca. Obaj zostaliœmy spisani. Pomimo oczywistego bezprawia tej sytuacji, znaj¹c jednak doœwiadczenie innych aktywistów w naszym kraju, nie protestowa³em i przej¹³em megafon, aby wyg³osiæ przemówienie. Wypowiedzia³em ledwie dwa zdania, gry po raz drugi podszed³ do mnie policjant, mówi¹c, ¿e u¿ywanie megafonu w przestrzeni publicznej jest nielegalne i uderza w Ustawê o Ochronie Œrodowiska. Odda³em megafon kole¿ance i przemówienie kontynuowa³em bez niego.” – pisze Kacper.

Klimatyczny spacer przebiega³ bez zak³óceñ, nikogo nie zatrzymano, ani nie ukarano za z³amanie prawa, atmosfera by³a spokojna, a – zdaniem Kacpra – uczestnicy byli otwarci na dialog z policj¹. Mimo to, w czwartek, w zesz³ym tygodniu, do drzwi Kacpra i jego rodziców zapuka³a kurator s¹dowa z III wydzia³u S¹du Rodzinnego w Opolu. Poinformowa³a, ¿e policja przekaza³a sprawê do s¹du rodzinnego, wskazuj¹c, ¿e wystêpuje „prawdopodobieñstwo demoralizacji” i gro¿¹c mo¿liwoœci¹ poprawczaka. Policyjnego wniosku nie przes³ano do rodziców ch³opaka, ani te¿ nie zostawi³a go kurator podczas wizyty. Nie wiadomo wiêc nawet, kto jest pod nim podpisany.

Potwierdziliœmy informacje o skierowaniu wniosku przez policjê w S¹dzie Okrêgowym. Aneta Rempalska z Biura Prasowego S¹du Okrêgowego w Opolu przyzna³a, ¿e s¹d zwróci³ siê ju¿ o przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego do kuratora s¹dowego i do policji - o informacje w sprawie. Jeszcze we wtorek mo¿na siê spodziewaæ oœwiadczenia S¹du na temat Kacpra. 

- Polska policja najwyraŸniej uzna³a, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa narodowego s¹ nastolatki - zw³aszcza jeœli protestuj¹ przeciwko polityce rz¹du. Po sprawie 14-letniego Maæka z Krapkowic i jego rówieœnicy z Olsztyna mamy kolejn¹ podobn¹ sprawê – komentuje pos³anka Marcelina Zawisza z Lewicy (Razem), która zaanga¿owa³a siê w pomoc dla nastolatków.

Z jakiego powodu w³adza zareagowa³a tak ostro na dzia³ania Kacpra? - Wydaje mi siê, ¿e w³adza zawsze siê boi siê aktywistów. Nie chodzi przecie¿ o mnie, tylko o ca³y ruch i M³odzie¿owy Strajk Klimatyczny – mówi „Rzeczpospolitej” Kacper Lubiewski. – Na ulice wysz³o z nami 200 osób, to du¿o ludzi, jak na Opole i politycy to widz¹. Nawet policjanci nie wierz¹ chyba, ¿e zostanê ukarany poprawczakiem, chodzi o przestraszenie innych dzia³aczy. Ale to nas tylko motywuje - dodaje. 

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City