Poland

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaświadczenie z banku

Podatnicy, którzy nadal sp³acaj¹ kredyty mieszkaniowe z lat 2002–2006, w tym tak¿e zaci¹gniête na ich refinansowanie, mog¹ liczyæ na ulgê w zeznaniu rocznym.

Prawa do ulgi odsetkowej nie mo¿na nabyæ od wielu lat, ale podatnicy, którzy zd¹¿yli ju¿ zrobiæ odliczenie, mog¹ je kontynuowaæ na zasadzie tzw. praw nabytych. Odliczanie odsetek od kredytów i po¿yczek mieszkaniowych mo¿liwe jest do czasu ich sp³aty, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 2027 roku.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e ulga odsetkowa by³a obwarowana licznymi warunkami, a niektóre z nich dotycz¹ okolicznoœci, które mog¹ wp³ywaæ na prawo do odliczania nawet po wielu latach.

Prawo do ulgi odsetkowej dawa³y kredyty (po¿yczki) mieszkaniowe udzielone w latach 2002–2006 przez banki i spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowych, tzw. SKOK. Co istotne, preferencji nie przekreœla refinansowanie. Odliczeniu podlegaj¹ bowiem tak¿e odsetki od kredytów (po¿yczek) udzielonych na sp³atê pierwotnego lub ka¿dego kolejnego.

Odliczaæ mo¿na tylko faktycznie zap³acone odsetki. A ich wysokoœæ i termin zap³aty musz¹ byæ udokumentowane dowodem wystawionym przez udzielaj¹cego kredytu (po¿yczki). Tak wiêc co roku podatnik musi wyst¹piæ do swojego banku czy SKOK o stosowne zaœwiadczenie. I choæ nie wysy³a siê go do urzêdu skarbowego, nale¿y je przechowywaæ na wypadek kontroli do czasu przedawnienia zobowi¹zania za dany rok.

Realny wp³yw na ulgê w danym roku podatkowym mo¿e mieæ œlub. Po pierwsze, ulga jest limitowana, a dla ma³¿eñstw limit jest ³¹czny. Œlub podatników kontynuuj¹cych odliczanie odsetek oznacza wiêc koniecznoœæ przejœcia na jeden limit ulgi. Po drugie, z ulgi odsetkowej mo¿e korzystaæ tylko ten podatnik, który nie korzysta³ z tzw. starych ulg mieszkaniowej, co dotyczy równie¿ ma³¿onka.

Œlub w 2020 roku z osob¹, która w przesz³oœci korzysta³a z jednej ze starych ulg, np. na kasê mieszkaniow¹, oznacza dla wspó³ma³¿onka po¿egnanie z odliczaniem odsetek. Przy czym za 2020 rok podatnik traci tylko czêœæ korzyœci – dat¹ graniczn¹ jest data œlubu. W kolejnych latach kontynuowanie odliczenia bêdzie wykluczone. Prawo do ulgi pozwoli odzyskaæ tylko rozwód. Fiskus potwierdza³ ju¿, ¿e po uprawomocnieniu siê wyroku rozwodowego podatnik mo¿e wróciæ do odliczania ulgi odsetkowej.

Ulgê odsetkow¹ rozlicza siê przez za³¹cznik PIT/D.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us