Poland

Do końca wakacji wszyscy chętni mają być zaszczepieni

Przy za³o¿eniu, ¿e docelowo szczepienia przeciw COVID-19 obejm¹ 60-70 proc. doros³ej populacji Polski, do koñca wakacji wszyscy chêtni powinni byæ ju¿ zaszczepieni - przekaza³ minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na konferencji prasowej w Gdañsku minister zdrowia poinformowa³, ¿e w zwi¹zku ze wzrostem liczby hospitalizowanych zaka¿onych koronawirusem SARS-CoV-2 na posiedzeniu Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego zapad³a decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w dziewiêciu województwach. Adam Niedzielski oœwiadczy³ te¿, ¿e do województw pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego "w trybie zarz¹dzania kryzysowego" trafi ³¹cznie 15 mln maseczek ochronnych z ARS, a za dystrybucjê bêd¹ odpowiadaæ wojewodowie.

Dowiedz siê wiêcej:
Horban: Pe³ny lockdown? Gospodarka ledwo zipie

Minister by³ pytany o akcjê szczepieñ przeciw COVID-19. Oœwiadczy³, ¿e szczepionki kolejnych producentów - preparaty Novavax oraz CurVac - s¹ oceniane przez Europejsk¹ Agencjê Leków (EMA) w ramach tzw. procedury rolling review, a w przypadku Novavax realne jest dopuszczenie do obrotu na terenie UE w drugim kwartale roku.

Dodatkowo, kontynuowa³, jest wniosek o dopuszczenie do u¿ytkowania szczepionki firmy Johnson & Johnson. - Mamy zakontraktowane blisko 16 mln dawek tej szczepionki - przekaza³ dodaj¹c, ¿e dostawy powinny rozpocz¹æ siê w kwietniu i zastrzegaj¹c, ¿e to szacunki, bowiem producenci szczepionek w kwestii dostaw ju¿ "zaskakiwali i niestety niekorzystnie raczej".

Adam Niedzielski powiedzia³ tak¿e, ¿e z deklaracji wynika, ¿e tygodniowe dostawy szczepionki mRNA firm Pfizer i BioNTech bêd¹ "nawet dwukrotnie wy¿sze" ni¿ obecnie.

- Mamy równie¿ rozpêdzaj¹ce siê dostawy AstryZeneki - mówi³.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Ponad 15 tys. nowych zaka¿eñ, najwiêcej od 96 dni
Coraz wiêcej pacjentów z COVID-19 w ciê¿kim stanie
Nowe dane. 2750 zaka¿eñ w jednym województwie

- Wszystko powoduje, ¿e raczej kwiecieñ - bo marzec ju¿ mamy rozpisany - powinien oznaczaæ bardzo dynamiczny przyrost (liczby szczepieñ - red.) - oznajmi³ minister zdrowia.

- Moim zdaniem mo¿emy liczyæ spokojnie, ¿e w kolejnych miesi¹cach bêdziemy przekraczali liczbê szczepieñ rzêdu 5 mln - stwierdzi³.

- Je¿eli przyjmiemy, ¿e poziomem docelowym, po¿¹danym, jest zaszczepienie mniej wiêcej 60-70 proc. doros³ej populacji, czyli mniej wiêcej 21-23 mln osób, to ca³y czas podtrzymujê scenariusz, ¿e do koñca wakacji wszyscy chêtni powinni byæ ju¿ zaszczepieni - powiedzia³ w Gdañsku Niedzielski.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them