Poland

Dłuższa asesura dla rodziców

Asesor s¹dowy

Adobe Stock

Asesorzy s¹dowi, którzy korzystaj¹ np. z urlopu macierzyñskiego, dostan¹ wiêcej czasu, by siê wykazaæ w pracy. Ich asesura bêdzie mog³a trwaæ nawet szeœæ lat.

Zmiany w ustawie o ustroju s¹dów powszechnych przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

Projekt w³aœnie wpisano do wykazu prac legislacyjnych rz¹du. Chodzi o wyd³u¿enie asesury dla osób korzystaj¹cych z urlopów: np. macierzyñskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego.

Konsekwencj¹ tej zmiany jest nowelizacja art. 106xa usp. Przewiduje ona mo¿liwoœæ z³o¿enia przez asesora s¹dowego wniosku o powo³anie na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego po up³ywie 24 miesiêcy, a przed up³ywem 36 miesiêcy wykonywania obowi¹zków sêdziego.

Do okresu wykonywania obowi¹zków sêdziego nie bêd¹ wliczane okresy nieobecnoœci w zwi¹zku z ww. urlopami. Ponadto proponuje siê przyjêcie, ¿e prezes s¹du okrêgowego bêdzie zarz¹dza³ dokonanie oceny kwalifikacji asesora s¹dowego w terminie nie d³u¿szym ni¿ siedem dni od dnia z³o¿enia wniosku o powo³anie na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego.

W efekcie asesorowi s¹dowemu zostanie pozostawiona decyzja o dacie z³o¿enia wniosku o powo³anie na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego.

W projekcie przewiduje siê równie¿ zmianê art. 106k usp. Polega ona na uzupe³nieniu go przes³ank¹, zgodnie z któr¹ stosunek s³u¿bowy asesora s¹dowego wygaœnie równie¿, gdy nie zostanie powo³any przez prezydenta na urz¹d sêdziowski z up³ywem czterech lat od objêcia stanowiska, ewentualnie maksymalnie szeœciu lat asesora korzystaj¹cego np. z urlopu macierzyñskiego.

Nowelizacja jest bardzo potrzebna. Ma wype³niæ istniej¹c¹ dziœ lukê, bo przepisy nie przewiduj¹ regulacji na wypadek niepowo³ania asesora przez prezydenta na sêdziego, mimo ¿e Krajowa Rada S¹downictwa wyst¹pi³a o to z wnioskiem.

Etap legislacyjny: wpisano do wykazu prac rz¹du

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola