Poland

Długie kolejki na granicy Czech z Niemcami

Przejœcie na granicy Czech z Niemcami

Hoover5555, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Niemiecka policja informowa³a w poniedzia³ek rano, ¿e na przejœciach granicznych miêdzy Niemcami a Czechami uformowa³y siê d³ugie kolejki pieszych i samochodów. Ma to zwi¹zek z uznaniem Czech przez niemiecki rz¹d za "kraj wysokiego ryzyka" w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹.

Od niedzieli osoby przybywaj¹ce do Niemiec z Czech w zwi¹zku z prac¹ wykonywan¹ w Niemczech musz¹ legitymowaæ siê negatywnym wynikiem testu na COVID-19 wykonanego najpóŸniej przed 48 godzinami - przypomina AP.

W poniedzia³ek - w zwi¹zku z nowym wymogiem - kolejki mia³y pojawiæ siê na przejœciach granicznych w Waldmuenchen i Fuerth im Wald.

Premier Czech Andrej Babisz ma omawiaæ sytuacjê na granicy z premierem Bawarii, Markusem Söderem.

Czechy zwiêkszaj¹ obecnie mo¿liwoœci w zakresie przeprowadzania testów na COVID-19 na granicy.

Czesi, którzy przyje¿d¿aj¹ do Niemiec w celach innych ni¿ wykonywanie pracy musz¹ wykazaæ siê wynikiem negatywnego testu na COVID-19, a tak¿e poddaæ siê 10-dniowej izolacji po przekroczeniu granicy Niemiec.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level