Poland

Dlaczego do 27 grudnia obostrzenia nie będą łagodzone?

Dlaczego rz¹d Mateusza Morawieckiego nie realizuje w³asnych deklaracji dotycz¹cych zmian obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które mia³y byæ modyfikowane w zale¿noœci od wysokoœci wskaŸnika ukazuj¹cego œredni¹ dzienn¹ liczbê nowych przypadków SARS-CoV-2 w okresie siedmiodniowym na 100 tys. osób? - Uwa¿amy, ¿e nie mo¿na reagowaæ z tygodnia na tydzieñ na wskaŸniki, które pojawiaj¹ siê w raportach codziennych czy tygodniowych - oœwiadczy³ minister zdrowia Adam Niedzielski dodaj¹c, ¿e "proces pandemiczny" charakteryzuje siê "wysok¹ inercj¹".

W pi¹tek Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w ci¹gu doby w Polsce testy wykaza³y zaka¿enie koronawirusem u kolejnych 13 239 osób. Wed³ug danych rz¹dowych, w ci¹gu ostatnich siedmiu dni w kraju stwierdzono 83 431 przypadków SARS-CoV-2 - w tym okresie œrednio dziennie notowano 31,08 przypadków na 100 tys. osób.

Dowiedz siê wiêcej: Narodowy Program Szczepieñ na COVID. Rz¹d przedstawia szczegó³y

Wprowadzaj¹c na pocz¹tku listopada kolejne ograniczenia praw obywatelskich oraz mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej premier Mateusz Morawiecki zapowiada³, ¿e je¿eli œrednia dzienna liczba zaka¿eñ liczona na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni przekroczy 70-75 przypadków na 100 tys. mieszkañców, w ramach tzw. narodowej kwarantanny (lockdownu) wprowadzone zostan¹ daleko id¹ce restrykcje dotycz¹ce przemieszczania siê.

Gdy wskaŸnik spadnie poni¿ej poziomu tzw. bezpiecznika (50), mo¿liwy mia³ byæ powrót do obostrzeñ z obowi¹zuj¹cych wczeœniej stref czerwonych. Gdy wskaŸnik Morawieckiego spad³by poni¿ej 25, mia³o nast¹piæ dalsze ³agodzenie i powrót do stref ¿ó³tych.

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce. Czy rz¹d móg³by ju¿ z³agodziæ obostrzenia?

Od jedenastu dni wskaŸnik utrzymuje siê poni¿ej poziomu bezpiecznika i zmierza w stronê kolejnej granicy, która mia³a oznaczaæ ³agodzenie restrykcji epidemicznych w kraju. Jak pisaliœmy w czwartek, oprócz cofniêcia decyzji o zamkniêciu wielu sklepów na terenie galerii handlowych rz¹d, wbrew zapowiedziom premiera, nie ³agodzi obostrzeñ, a okres obowi¹zywania ograniczeñ zosta³ w³aœnie przed³u¿ony o kolejny miesi¹c, do 27 grudnia.

O sprawê w pi¹tek na konferencji prasowej poœwiêconej Narodowemu Programowi Szczepieñ na COVID zapytany zosta³ minister zdrowia Adam Niedzielski.

Œrednia dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa na 100 tys. osób z ostatnich siedmiu dni, Ÿród³o: Rzeczpospolita

Niedzielski o przewidywalnoœci i przejrzystoœci

- Bardzo wa¿nym elementem, który chcieliœmy wyeksponowaæ w naszych dzia³aniach i walce z pandemi¹ by³a przewidywalnoœæ i przejrzystoœæ, której zreszt¹ deficyt ró¿ni komentatorzy nam zarzucali - powiedzia³.

- Dlatego przedstawiliœmy taki bardzo d³ugookresowy - oczywiœcie jak na warunki pandemiczne - plan, zgodnie z którym przez cztery tygodnie utrzymujemy re¿im nazwany "bezpiecznikiem" i ten re¿im poluzowaliœmy w kontekœcie grudnia, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ zakupów i otwarcia sklepów du¿ych, czyli galerii - doda³.

Czytaj tak¿e:
Brakuje respiratorów dla pacjentów z COVID? Dworczyk: Nie, to polityczna hucpa

Zdaniem szefa resortu zdrowia, "ta przewidywalnoœæ" ma znaczenie nie tylko "z punktu widzenia uk³adania sobie pewnych planów".

¯adnych zmian w obostrzeniach do 27 grudnia

- Uwa¿amy, ¿e nie mo¿na reagowaæ z tygodnia na tydzieñ na wskaŸniki, które pojawiaj¹ siê w raportach codziennych czy tygodniowych, dlatego ¿e proces pandemiczny charakteryzuje siê, jak to siê nie³adnie mówi, wysok¹ inercj¹ - stwierdzi³ Niedzielski. Zaznaczy³, ¿e skutki podejmowanych dzia³añ roz³o¿one s¹ w czasie i nie pojawiaj¹ siê z dnia na dzieñ.

- Niestety nie mo¿na mieæ takiego poczucia komfortu, ¿e je¿eli dzisiaj mamy takie wskaŸniki czy œrednie tygodniowe, to mamy przes¹dzon¹ ju¿ tendencjê, mo¿emy byæ pewni, ¿e jutro bêdzie ta tendencja kontynuowana - powiedzia³ minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Rekordowo wysoki spadek liczby pacjentów z COVID
Ponad tysi¹c nowych zaka¿eñ w czterech województwach

- Chcemy zachowywaæ siê stabilnie, chcemy podejmowaæ rozwa¿ne decyzje i dlatego tak jak siê umówiliœmy na poziomie regulacji, jak¹ jest rozporz¹dzenie epidemiczne, bêdziemy czekali do 27 grudnia nie wprowadzaj¹c ¿adnych zmian, a potem oczywiœcie bêdzie czas na zmianê i decyzjê bêdziemy podejmowali przed œwiêtami - oœwiadczy³ Adam Niedzielski.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season