Poland

Dla pacjentów z COVID-19 zostało 513 respiratorów

Koronawirus SARS-CoV-2

respirator w jednym z polskich szpitali

Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach wzros³a trzydziesty siódmy dzieñ z rzêdu i wynosi 1 150. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 7,5 tys. wolnych ³ó¿ek i 513 respiratorów. Liczba osób na kwarantannie wzros³a w ci¹gu doby o ponad 37 tys. i przekroczy³a 479 tysiêcy.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 13 931 osób. Od wtorku liczba pacjentów wzros³a o 640. Tygodniowy wzrost liczby hospitalizowanych z SARS-CoV-2 wynosi 4 492 i jest najwy¿szy od pocz¹tku epidemii w naszym kraju.

Liczba pacjentów z COVID-19 roœnie nieprzerwanie od trzydziestu czterech dni. Dla osób zaka¿onych koronawirusem w szpitalach pozosta³o 7 575 wolnych ³ó¿ek.

Dowiedz siê wiêcej:

Dodatek dla medyków uchwalony. Poprawki do ustawy covidowej rozpatrzone

Obecnie 1 150 osób - o 72 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 6,68 proc., w ci¹gu tygodnia - o 51,92 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 513 wolnych respiratorów.

Dane na temat respiratorów w zwi¹zku z epidemi¹ resort zdrowia publikuje od 11 czerwca. Od tego czasu liczba osób wymagaj¹cych respiratorów po raz pierwszy przekroczy³a sto 26 wrzeœnia.

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w œrodê, obecnie zasoby te wynosz¹ 21 506 ³ó¿ek i 1 663 respiratory.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ wzros³a o 37 179 i wynosi 479 288. W ujêciu siedmiodniowym wzrost wynosi 144 tys. Nadzorem epidemiologicznym objêto 47 242 osoby (dobowy spadek o 7,1 tys., tygodniowy wzrost o 4,5 tys.).

Od wtorku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 4 267, w ci¹gu tygodnia - o 24 620. Obie te wartoœci s¹ rekordowo wysokie. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 123 504 zaka¿onych.

Od czterdziestu trzech dni zaka¿onych przybywa szybciej ni¿ ozdrowia³ych. Ostatni raz dobowa liczba ozdrowieñców by³a wy¿sza od dobowej liczby nowych zaka¿eñ 14 wrzeœnia.

Made with Flourish

Wed³ug danych z 27 paŸdziernika, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 4,4 mln próbek pobranych od ponad 4,27 mln osób. W ci¹gu ostatniego tygodnia badano œrednio 56,7 tys. próbek dziennie.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 152 110.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there