Poland

Dla kogo ryczałt od 2021 roku

Adobe Stock

W³aœciciel firmy reklamowej mo¿e p³aciæ fiskusowi prosty podatek liczony od przychodu.

Rycza³t od przychodów ewidencjonowanych to jeden z wariantów opodatkowania. Od 1 stycznia br. przys³uguje wielu przedsiêbiorcom, którzy wczeœniej nie mieli do niego prawa.

O rycza³t zapyta³ jeden z czytelników, œwiadcz¹cy us³ugi reklamowe. Do tej pory rozlicza³ siê na podstawie ustawy o PIT. Teraz chce skorzystaæ z rycza³tu. Czy ma do tego prawo?

Tak, katalog wy³¹czeñ z rycza³tu zosta³ bowiem znacznie ograniczony. Faktycznie, wczeœniej by³y w nim tak¿e us³ugi reklamowe. Figurowa³y w za³¹czniku nr 2 do ustawy rycza³cie „wykaz us³ug, których œwiadczenie wy³¹cza podatnika z opodatkowania rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych". Ten za³¹cznik zosta³ jednak 1 stycznia 2021 r. uchylony.

Wy³¹czone z rycza³tu pozosta³y tylko niektóre rodzaje dzia³alnoœci, np. prowadzenie aptek czy kantorów. Pozosta³e, w tym œwiadczenie us³ug reklamowych, mo¿na rozliczaæ w tej formie.

Czytaj tak¿e:

Zmiany w rycza³cie od 2021 roku

Jaki podatek zap³aci czyt...

Football news:

Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches