Poland

Diabeł tkwi w szczegółach planu

Premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Projekty z Krajowego Planu Odbudowy trzeba skrupulatnie przeanalizowaæ, ale zapisy do udzia³u w konsultacjach zosta³y zamkniête na d³ugo przed jego pi¹tkow¹ prezentacj¹.

Nareszcie. Premier przedstawi³ Krajowy Plan Odbudowy po pandemii, na który z Unii ma pop³yn¹æ do Polski ponad 34 mld euro w postaci po¿yczek i ponad 23 mld euro jako granty. Choæ s³owo „przedstawi³” jest tu trochê na wyrost, bo listy konkretnych inwestycji nie zobaczyliœmy, nie by³o jej te¿ w pi¹tek wieczorem na rz¹dowej stronie planodbudowy.gov.pl. Premier i ministrowie przedstawili wiêc raczej ogólne ramy planu.

Najkonkretniej brzmia³ wicepremier Gowin, który wskaza³ np. ¿e czêœæ z 2,5 mld z³ na stworzenie stabilnych warunków do inwestowania pójdzie na przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych i dofinansowanie dla samorz¹dów na dokumenty planistyczne. Dobry kierunek to tak¿e pieni¹dze m.in. na stworzenie rynku surowców wtórnych czy bran¿owe centra umiejêtnoœci.

Bardzo zachêcaj¹co zabrzmia³y zapowiedzi ministra Niedzielskiego (na zdrowie pójdzie 20 mld z³), który obiecuje stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, cyfryzacjê ochrony epidemiologicznej (czyli inwestycje w Sanepidzie – nareszcie!), doinwestowanie zakaŸnictwa, onkologii, kardiologii, wsparcie badañ i rozwoju w sektorze biomedycznym, a co najwa¿niejsze - inwestycje w kadry medyczne.

Jednak te zapowiedzi nale¿y wype³niæ treœci¹, czyli konkretnymi inwestycjami, które musz¹ byæ na tyle efektywne, ¿e siê zwróc¹ bezpoœrednio lub przyczyni¹ do takiego zwiêkszenia efektywnoœci gospodarki, by pañstwo mog³o bez problemu zwróciæ owe 34 mld euro po¿yczek. To pieni¹dze niebagatelne - równowartoœæ 500+ na cztery lata!

W³aœnie dlatego tak wa¿na jest lista konkretnych projektów, o któr¹ upominaj¹ siê organizacje biznesowe. I trochê niepokoj¹co zabrzmia³o, gdy premier w kontekœcie wielkich inwestycji wspomnia³ Centralny Port Komunikacyjny i przekop Mierzei Wiœlanej. O ile CPK ma szanse na rentownoœæ (choæ wielu to podwa¿a), to przekop nigdy siê nie zwróci, bo to projekt wy³¹cznie polityczny.


Projekty w KPO trzeba skrupulatnie przeanalizowaæ, ale niepokoj¹co krótki jest czas przeznaczony na konsultacje ca³ego planu – ledwo 30 dni. Maj¹ siê zakoñczyæ ju¿ 2 kwietnia, by po ewentualnych poprawkach KPO móg³ trafiæ do Brukseli przed koñcem kwietnia, kiedy mija ostateczny termin. Wczoraj na swojej stronie internetowej rz¹d zapowiada³ trzy konferencje w ramach owych konsultacji. Sêk w tym, ¿e zapisy na wszystkie zosta³y zamkniête na d³ugo przed pi¹tkow¹ prezentacj¹ KPO. 

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies