Poland

Deweloperzy budują na potęgę

Mieszkaniowe

Odk¹d GUS bada rynek, jeszcze nigdy w jednym miesi¹cu nie zaczê³o powstawaæ a¿ 17 tys. mieszkañ

materia³y prasowe

We wrzeœniu pad³ miesiêczny rekord liczby mieszkañ, których budowa wystartowa³a. Czy optymizm zderzy siê boleœnie z drug¹ fal¹ pandemii?

A¿ 17 tys. mieszkañ by³o w projektach, z których budow¹ ruszyli deweloperzy we wrzeœniu – wynika z danych GUS. To nie tylko o prawie 36 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Doœæ powiedzieæ, ¿e w najlepszym miesi¹cu ubieg³ego roku – paŸdzierniku – firmy rozpoczê³y budowê 15,2 tys. lokali, a w najlepszym miesi¹cu 2018 r. – znów paŸdziernik – 16,2 tys.

W „zdrowym" I kwartale br. deweloperzy rozpoczynali budowê œrednio 10,6 tys. mieszkañ miesiêcznie, w kwietniu i maju lockdown przykrêci³ kurek do 6,2 tys., a w wakacje aktywnoœæ wróci³a w rejony 11–12 tys.

Po dziewiêciu miesi¹cach liczba mieszkañ w uruchomionych projektach wynosi³a 98,3 tys., tylko o 8,3 proc. mniej rok do roku.

Dobrze wygl¹daj¹ statystyki, jeœli chodzi o pozwolenia na budowê, choæ tu wahania miêdzy poszczególnymi miesi¹cami s¹ zazwyczaj spore. Deweloperzy we wrzeœniu dostali zielone œwiat³o na postawienie 13,9 tys. lokali, o 16 proc. mniej rok do roku, ale i ponad 13 proc. wiêcej miesi¹c do miesi¹ca. Licz¹c po trzech kwarta³ach, deweloperzy dostali zgodê na budowê 114,5 tys. mieszkañ, o 7 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej.

Rozpêdzony rynek

Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE, zwraca uwagê, ¿e wrzesieñ i paŸdziernik to tradycyjnie ostatnie miesi¹ce z wiêksz¹ liczb¹ uruchamianych inwestycji przed zimowym spowolnieniem prac budowlanych.

– Jednak wrzesieñ 2020 r. jest rekordowym miesi¹cem w ca³ym okresie, dla którego GUS publikuje dane, czyli od pocz¹tku 2005 r. W poprzednich miesi¹cach roku dane œwiadczy³y o wiêkszym optymizmie osób prywatnych, buduj¹cych g³ównie domy jednorodzinne na w³asne potrzeby, choæ aktywnoœæ deweloperska utrzymywa³a siê na stosunkowo wysokim poziomie. Wrzeœniowy wynik œwiadczy o tym, ¿e firmy deweloperskie zdecydowanie zaczê³y widzieæ przysz³oœæ w jaœniejszych barwach. Niestety, mo¿na siê obawiaæ, ¿e coraz trudniejsza sytuacja epidemiczna mo¿e wp³yn¹æ na pogorszenie nastrojów w najbli¿szych miesi¹cach – mówi Mikulska.

Jaros³aw Jêdrzyñski, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, przyznaje, ¿e wrzeœniowe statystyki by³y bardzo mocnym pozytywnym zaskoczeniem.

– Mo¿e nawet w takim stopniu, ¿e nie³atwo to skomentowaæ, bo jak wyt³umaczyæ w obecnym okresie historycznie rekordowe dane dotycz¹ce rozpoczêtych budów? Chyba tylko w ten sposób, ¿e deweloperzy nie daj¹ za wygran¹ i za wszelk¹ cenê d¹¿¹ do wyjœcia na plus w ca³ym bie¿¹cym roku wzglêdem roku ubieg³ego – mówi Jêdrzyñski. – Deweloperzy ruszyli z budow¹ rekordowej miesiêcznej liczby mieszkañ, a do³¹czaj¹c bardzo dobry wynik inwestorów indywidualnych, mamy ogólny wynik nowych budów na nienotowanym dot¹d poziomie (ponad 26 tys., o 21 proc. wiêcej rok do roku – red.). Trudno jednak jednoznacznie stwierdziæ, czy na chwilê obecn¹ to powód do radoœci, czy mo¿e zastanowienia – podkreœla.

Optymizm inwestorów

Ekspert dodaje, ¿e tak¿e bardzo dobry ogólny wynik w pozwoleniach na budowê, w tym u deweloperów, wskazuje na wci¹¿ niewyczerpywalne pok³ady optymizmu inwestorów co do przewidywalnej przysz³oœci.

– Problem w tym, ¿e przysz³oœæ staje siê coraz mniej przewidywalna. Coraz bardziej zastanawia ten rozpêdzony wehiku³ inwestycyjny deweloperów, którzy nie ogl¹daj¹c siê na otoczenie rynkowe, buduj¹ na potêgê. Tymczasem eskalacja pandemii raczej nie wró¿y najlepiej koniunkturze na rynku pierwotnym nawet w œredniej perspektywie. Obecn¹ politykê podkrêcania parametrów poda¿y nale¿y okreœliæ jako doœæ odwa¿n¹ w obliczu przewidywanych skutków eskalacji pandemii, gro¿¹c¹ wykreowaniem nawisu poda¿owego ze wszelkimi tego negatywnymi skutkami dla bran¿y deweloperskiej – przestrzega Jêdrzyñski.

Bartosz Turek, g³ówny ekonomista HRE Investments, podkreœla, ¿e aktywnoœæ deweloperów napêdzana jest bardzo dobr¹ sprzeda¿¹ mieszkañ.

– Wrzesieñ by³ dla deweloperów bardzo udanym miesi¹cem. Sprzeda¿ sz³a dobrze, w wielu przypadkach nawet lepiej ni¿ w rekordowym 2019 r. Z³o¿y³o siê na to kilka czynników: niemal nieoprocentowane lokaty, co zachêca do zakupu mieszkania na wynajem, najtañsze kredyty hipoteczne w historii czy fakt, ¿e czêœæ kupuj¹cych nie zrealizowa³a swoich marzeñ o w³asnych czterech k¹tach w objêtym lockdownem II kwartale i zrobili to kwarta³ póŸniej. Efekt jest taki, ¿e deweloperzy, widz¹c przerzedzanie siê oferty mieszkañ, zmuszeni zostali do uruchamiania kolejnych projektów – mówi Turek.

– Po trzech kwarta³ach deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowê o 7 proc. mniej mieszkañ ni¿ rok wczeœniej. To o tyle dobrze, ¿e przecie¿ w okresie lockdownu urzêdy nie pracowa³y tak sprawnie, jak w normalnych warunkach, a zaleg³oœci uda³o siê niemal w pe³ni odrobiæ. Dane GUS pokazuj¹, ¿e przez pierwsze trzy kwarta³y urzêdy wyda³y pozwolenia, które umo¿liwiaj¹ rozpoczêcie budowy o ponad 20 tys. lokali wiêcej, ni¿ deweloperzy faktycznie zaczêli stawiaæ. Sytuacja, w której pozwoleñ jest wiêcej ni¿ faktycznie rozpoczynanych inwestycji, jest normalna. W latach 2005–2019 niewykorzystane pozwolenia stanowi³y 20 proc. wszystkich wydawanych – podsumowuje ekspert.

Popyt jest silny

Poda¿ to jedno, o sytuacji na rynku du¿o powiedz¹ dane o popycie, czyli sprzeda¿y mieszkañ. Najobszerniejsze informacje, pochodz¹ce z szeœciu najwiêkszych aglomeracji, w czwartek przedstawi JLL.

Namiastkê pokazuj¹ wyniki deweloperów z rynku kapita³owego. W III kwartale br. 17 spó³ek znalaz³o nabywców na 5,98 tys. mieszkañ, o 44 proc. wiêcej kwarta³ do kwarta³u i 3,4 proc. mniej rok do roku. Po dziewiêciu miesi¹cach liczba podpisanych umów wynios³a niemal 16 tys., o 10 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej.

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries