Poland

DER Touristik po pandemii stawia na własne hotele

Rozwijanie hoteli w³asnych to g³ówny kierunek, w jakim po pandemii pod¹¿aæ bêdzie DER Touristik. Koncern utworzy³ w³aœnie nowy dzia³ DER Touristik Group Hotel Division.

Dla DER Touristik jednym z najwa¿niejszych elementów strategii odbudowy po pandemii koronawirusa bêdzie dzia³alnoœæ hotelowa – donosi niemiecki portal bran¿y turystycznej Touristik Aktuell. Koncern utworzy³ nawet oddzielny dzia³, który ma siê zajmowaæ rozwijaniem sieci hoteli w³asnych. Mowa o DER Touristik Group Hotel Division na czele którego jako prezes stan¹³ Georg Schmickler.

Jak t³umaczy prezes DER Touristik Group Sören Hartmann, firma chce otworzyæ swoje marki hotelowe na nowych partnerów i inwestorów i w ten sposób kontynuowaæ ekspansjê. Cel ten Schmickler bêdzie realizowa³ we wspó³pracy z mened¿erami odpowiedzialnymi za poszczególne dzia³y DER Touristik Hotels & Resorts, który zarz¹dza markami Sentido, LTI, Calimera, Primasol, Cooee, Playitas i Aldiana.

Prezes nowo utworzonego dzia³u z firm¹ zwi¹zany jest od wielu lat, ostatnio jako starszy wiceprezes odpowiedzialny za strategiê segmentu turystycznego koncernu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7