Poland

Deportacja za wpisy o życiu na Bali podczas pandemii

Bali

AdobeStock

Dwie turystki ze Stanów Zjednoczonych zosta³y deportowane z Bali za opublikowanie w sieci e-booka z poradami, jak przeprowadziæ siê na wyspê podczas pandemii koronawirusa.

28-letnia Amerykanka Kristen Gray przez ponad rok mieszka³a ze swoj¹ partnerk¹ na wyspie Bali. Kobieta pisa³a o tym otwarcie w sieci, zachêcaj¹c innych, aby kupili jej poradnik dla osób, które myœl¹ o przeprowadzce na tropikaln¹ wyspê podczas trwaj¹cej pandemii koronawiorsa. Pomys³ kobiet nie spodoba³ siê miejscowym w³adzom, które uzna³y, ¿e Amerykanki z³ama³y przepisy imigracyjne i deportowa³y je do Stanów Zjednoczonych.

Wpisy, które publikowa³y w sieci kobiety zwi¹zane by³y miêdzy innymi z przywilejami, jakie maj¹ na Bali cudzoziemcy. Gray pisa³a, ¿e przeprowadzi³a siê wyspê, gdy¿ nie mog³a znaleŸæ pracy w USA. Turystki zachwala³y tak¿e luksusowy styl ¿ycia, na który by³o je staæ w Indonezji.

Azjatyccy internauci krytykowali Gray i jej partnerkê o brak wra¿liwoœci kulturowej oraz promowanie nieprawdziwego obrazu Indonezji. Jak podkreœlali, kobiety wykorzystywa³y swoje uprzywilejowane pozycje i ignorowa³y prawo. Z krytyk¹ spotka³y siê równie¿ wpisy, w których kobiety podkreœla³y, ¿e Balijczycy s¹ niezwykle tolerancyjni. Osoby identyfikuj¹ce siê ze spo³ecznoœci¹ LGBT zwraca³y bowiem uwagê, ¿e chocia¿ homoseksualizm w wiêkszoœci Indonezji jest legalny, stale mierz¹ siê one z przemoc¹ i przeœladowaniami ze strony policji. 

Co wiêcej, Amerykanki namawia³y cudzoziemców, aby udali siê do kraju, który zamkn¹³ swoje granice z powodu sytuacji epidemicznej.

W³adze Indonezji deportowa³y kobiety twierdz¹c, ¿e sprzeda¿ poradnika narusza warunki ich wizy turystycznej. Amerykanki maj¹ równie¿ zakaz powrotu na Bali przez pó³ roku. 

Indonezja to najbardziej dotkniêty pandemi¹ kraj w regionie. Odnotowano tam 952 tys. zachorowañ i niemal 30 tys. zgonów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7