Poland

Demokracja według kalendarza arabskiego

Zin al-Abidin Ben Ali, Ali Abd Allah Saleh, Muammar Kaddafi, Hosni Mubarak

Arabska wiosna ludów zmiot³a dyktatorów. Jeszcze dekadê temu sprawowali oni bezwzglêdn¹ w³adzê m.in. (patrz¹c od lewej) w Tunezji (Zin al-Abidin Ben Ali), Jemenie (Ali Abd Allah Saleh), Libii (Muammar Kaddafi) i Egipcie (Hosni Mubarak). Dziœ z czwórki przywódców ze zdjêcia zrobionego w paŸdzierniku 2010 r. na szczycie afrykañsko-arabskim w libijskiej Syrcie nie ¿yje ju¿ ¿aden

EPA/SABRI ELMEHEDWI/pap

Dziesiêæ lat temu miliony Arabów zbuntowa³y siê przeciwko swoim autorytarnym przywódcom. Œwiat arabski nie sta³ siê od tego demokratyczny. Czy nigdy nie bêdzie?

Zachodnia ocena rewolucji arabskich wypada zazwyczaj Ÿle lub bardzo Ÿle. Stosowane przed dekad¹ okreœlenie „arabska wiosna" zast¹piono doœæ szybko „arabsk¹ zim¹". Zachwyt nad protestuj¹cymi t³umami krzycz¹cymi „Precz z dyktatur¹" ust¹pi³ podsumowaniu strat: kilka wojen domowych (w Syrii, Libii, Jemenie), setki tysiêcy zabitych, miliony uchodŸców, dziesi¹tki tysiêcy terrorystów islamistów morduj¹cych nie tylko na Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó³nocnej, ale i na Zachodzie. Represje nie zniknê³y, a w niektórych krajach siê nasili³y. Nie zniknê³y te¿ spo³eczno-ekonomiczne przyczyny rewolucji; pracy z p³ac¹ zapewniaj¹c¹ utrzymanie rodziny nadal brakuje. I bêdzie gorzej: przez te dziesiêæ lat przysz³o na œwiat kilkadziesi¹t milionów Arabów.

Ale ocena intelektualistów arabskich nie jest ju¿ tak tragiczna. Przeprowadzi³em sporo rozmów z pisarzami, analitykami, dyplomatami. Teraz i w ostatnich latach.

* * *

Rewolucje by³y zaskoczeniem. ...

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup