Poland

Demokraci sięgną do portfeli inwestorów

Janet Yellen, nominatka na sekretarz skarbu, sugeruje rewolucjê w podatku od zysków kapita³owych

AFP

Administracja Joe Bidena mo¿e wprowadziæ podatek od niezrealizowanych zysków kapita³owych. Sprawi on, ¿e bogatym inwestorom mniej bêdzie siê op³aca³o kupowaæ akcje czy nieruchomoœci.

Joe Biden w swoim programie wyborczym zapowiada³, ¿e podwy¿szy podatek od d³ugoterminowych zysków kapita³owych i dywidend do 36,9 proc. z 20 proc., ale tylko dla zarabiaj¹cych powy¿ej 441,5 tys. dol. rocznie. Wielu inwestorów i analityków przywi¹zywa³o ma³¹ wagê do tych obietnic, spodziewaj¹c siê, ¿e nowa administracja przepchnie w Kongresie jedynie niewielkie zmiany w podatku. Zaskoczeniem by³y wiêc s³owa Janet Yellen, nominatki na nowego sekretarza skarbu, o tym, ¿e rozwa¿y ona wprowadzenie podatku od niezrealizowanych inwestycji kapita³owych.

Yellen mówi³a o tym podczas zesz³otygodniowego przes³uchania w Senacie i wed³ug agencji Reutera wywo³a³a zdumienie wielu senatorów. By³a szefowa Fedu nie poda³a wielu szczegó³ów na temat tego podatku, ale zaznaczy³a, ¿e bêdzie on wyliczany na zasadzie „market to market", czyli od aktualnej wyceny rynkowej danych aktywów, a nie od ich wartoœci ksiêgowej. Oznacza to, ¿e inwestorzy bêd¹ de facto musieli co roku p³aciæ podatek od zmiany wartoœci akcji w ich portfelu.

Propozycja Yellen jeszcze nie przyjê³a konkretnego oblicza, ale administracja Bidena mo¿e skorzystaæ z gotowych wzorców. Choæby z projektu zaproponowanego w 2019 r. przez demokratycznego senatora Rona Wydena. Wyden, szykuj¹cy siê obecnie do objêcia stanowiska przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Finansów, chcia³ wówczas, by nowy podatek obj¹³ Amerykanów, którzy przez trzy lata z rzêdu zarabiali co najmniej 1 mln dol. rocznie lub posiadali aktywa warte co najmniej 10 mln dol. Ich niezrealizowane zyski kapita³owe zosta³yby opodatkowane na 37–40 proc. Z podatku czêœciowo wy³¹czone by³yby jednak aktywa z emerytalnych planów kapita³owych, rodzinne farmy oraz rezydencje, w których podatnik mieszka przez wiêksz¹ czêœæ roku.

Teoretycznie, gdyby podatek zaproponowany przez Wydena wszed³ w ¿ycie od 2020 r., to inwestor, który kupi³by na pocz¹tku roku akcjê Tesli za oko³o 100 dol., zosta³by po zakoñczeniu roku obci¹¿any podatkiem wynosz¹cym ponad 220 dol.

– Kwestie zwi¹zane z wycenami aktywów oraz posiadaniem p³ynnoœci potrzebnej do sp³aty podatku s¹ du¿ym ciê¿arem w przypadku inwestorów detalicznych. Jeœli sprzedasz akcje i masz z tego pieni¹dze, to masz czym siê dzieliæ z rz¹dem. Jeœli ich nie sprzedasz, nie masz pieniêdzy na zap³atê podatku – stwierdzi³ Steven Rosenthal, analityk Urban-Brookings Tax Policy Center.

– Nie pomog³oby to osobom bogatszym w trzymaniu aktywów przez d³u¿szy czas. Zniknê³aby mo¿liwoœæ przesuwania podatku w czasie – powiedzia³ Steve Wamhoff, dyrektor w Institute on Taxation and Economic Policy.

Football news:

Schalke has sacked head coach Gross and the sports director. The team is last in the Bundesliga
Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him