Poland

Dekpol z nowym condohotelem

Inwestycja to czêœæ luksusowego osiedla Sol Marina pod Gdañskiem.

Dekpol wprowadzi³ do oferty 130 pokoi w ramach condohotelu budowanego razem z osiedlem Sol Marina przy Martwej Wiœle. Ceny apartamentów wykoñczonych pod klucz zaczynaj¹ siê od 16,6 tys. z³ netto za mkw. Obiektem zarz¹dzaæ bêdzie firma, która opiekuje siê hotelami i apartamentami nale¿¹cej do Dekpolu sieci Grano w Gdañsku. Condohotel ma ruszyæ w I kwartale 2023 r.

Nabywcom oferowana jest 15-letnia umowa, podzia³ przychodów z us³ug noclegowych w stosunku 50/50 z minimalnym czynszem w wysokoœci 5 proc. ceny nabycia netto lokalu (bez uwzglêdnienia kosztów, jak podatek od nieruchomoœci, fundusz remontowy, op³ata marketingowa itp.).

- Od lat zajmujemy siê budow¹ hoteli. Wiemy, jak powinny byæ zaprojektowane i wyposa¿one. Œwiadome i dok³adne zaplanowanie inwestycji sprawia, ¿e wszystkie zrealizowane przez nas obiekty cechuj¹ siê najwy¿sz¹ jakoœci¹ wykonania oraz du¿¹ wartoœci¹ inwestycyjn¹. Co wiêcej, dziêki doœwiadczeniu spó³ek operatorskich wiemy, jak prowadziæ hotele, które przynosz¹ sta³e zyski dla inwestorów, nawet w obecnych czasach. Nasz unikalny model biznesowy zosta³ zastosowany m.in. w takich inwestycjach jak: Hotel Number One oraz Hotel Grano, gdzie ca³y czas doskonale siê sprawdza – skomentowa³ Sebastian Barandziak, prezes spó³ki Dekpol Deweloper.

Osiedle Sol Marina to ponad 400 apartamentów oraz pokoi hotelowych. Aktualnie powstaje I etap z 92 mieszkaniami, które zostan¹ oddane w II kwartale. Osiedle bêdzie posiadaæ w³asn¹ marinê, ambasadorem inwestycji jest Mateusz Kusznierewicz.

W 2020 r. Dekpol 148 mieszkañ, o 61 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. Na koniec grudnia w ofercie spó³ka mia³a 238 lokali, w tym roku spó³ka chce sprzedaæ 350 mieszkañ. Ponadto w tym miesi¹cu spodziewana jest transakcja z inwestorem z rynku PRS (najem instytucjonalny mieszkañ).

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level