Poland

Definitywny koniec lokat, które przynoszą zysk

Banki

Adobe Stock

Jeden z banków przymierza siê do wprowadzenia ujemnego oprocentowania od depozytów klientów indywidualnych. Kolejne mog¹ post¹piæ podobnie.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika, ¿e czo³owy polski bank szykuje siê do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji tak¿e w przypadku klientów indywidualnych.

Referencyjna stopa procentowa spad³a wiosn¹ 2020 r. z 1,5 proc. do 0,1 proc., przez co mocno ucierpia³a rentownoœæ sektora bankowego. Negatywny wp³yw ciêcia stóp by³ wiêkszy ni¿ zwykle, bo o ile aktywa zosta³y przecenione w mniej wiêcej takim samym stopniu, jak zmala³y stopy, o tyle bankom nie uda³o siê zneutralizowaæ tego zjawiska ciêciem kosztów finansowania, bo ju¿ wczeœniej by³y one niewiele wy¿sze od zera, a to bariera powstrzymuj¹ca przed odpowiednio g³êbokim ciêciem. Jako ¿e ju¿ przed pandemi¹ polski sektor bankowy by³ nadp³ynny, a teraz nadwy¿ka jest jeszcze wy¿sza, banki mog¹ sobie pozwoliæ na odp³yw depozytów, dlatego doœæ odwa¿nie wprowadzi³y op³aty od pieniêdzy firm.

S¹ trzy g³ówne prowizje tego typu. Pierwsza to istniej¹ce ju¿ wczeœniej i pobierane co miesi¹c od depozytów w euro, odpowiadaj¹ce ujemnemu oprocentowaniu w tej walucie. Druga to wprowadzone w 2020 r. op³aty miesiêczne od depozytów w z³otych, które przekraczaj¹ 3–5 mln z³ w zale¿noœci od banku. Trzecia wreszcie to op³ata od du¿ych depozytów na koniec roku, która wprowadzana by³a ju¿ w poprzednich latach – s³u¿y ona pokryciu kosztów sk³adki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie wiadomo jeszcze, czy wspomniany czo³owy polski bank, szykuj¹cy siê do wprowadzenia ujemnego oprocentowania oszczêdnoœci klientów indywidualnych, zrobi to dla wszystkich z nich. Najbardziej prawdopodobne jest rozwi¹zanie, w którym objête takim obci¹¿eniem by³yby depozyty o du¿ej wartoœci, ale byæ mo¿e dotyczyæ to bêdzie wszystkich kwot. O jak¹ stawkê mo¿e chodziæ? Prawdopodobnie bêdzie zbli¿ona do tej, jaka jest dla firm, czyli rzêdu 0,05–0,1 proc.

Taka decyzja jednego z liderów sektora mo¿e spowodowaæ, ¿e na podobny ruch zdecyduj¹ siê kolejne banki. Mog¹ sobie pozwoliæ nawet na spory odp³yw oszczêdnoœci, bo wskaŸnik kredyty/depozyty, obrazuj¹cy p³ynnoœæ sektora, spad³ w styczniu do 82 proc. (jeszcze rok temu by³o to 95 proc.). Na razie banki testuj¹ odpornoœæ oszczêdzaj¹cych w inny sposób – tn¹c oprocentowanie lokat. W styczniu œrednia stawka wynios³a 0,42 proc. w porównaniu z 1,25 proc. przed pandemi¹ i de facto lokaty w du¿ych bankach przesta³y istnieæ. Mimo tego i inflacji siêgaj¹cej ponad 3 proc. Polacy nadal trzymaj¹ w bankach pieni¹dze. Wprawdzie z lokat wycofali przez rok 94 mld z³ (do 202 mld z³ na koniec stycznia), ale w tym samym czasie depozyty bie¿¹ce uros³y o blisko 190 mld z³ (do 793 mld z³). Nie widaæ zatem zniechêcenia do banków mimo realnych strat, jakie ponosz¹ w nich deponenci.

Ankietowane przez nas banki ostro¿nie odnosz¹ siê do pomys³u wprowadzania ujemnego oprocentowania lub prowizji od depozytów gospodarstw domowych. – Moim zdaniem ka¿dy du¿y bank zastanawia siê nad tym rozwi¹zaniem i je analizuje, ale to raczej jeszcze nie czas na jego wprowadzenie. Prace nad nim nie powinny dziwiæ, bior¹c pod uwagê niemal zerowe stopy procentowe, du¿e obci¹¿enia regulacyjne, fiskalne i kapita³owe banków oraz podwy¿szone rezerwy kredytowe z powodu pandemii. Do tego dochodz¹ koszty frankowe – mówi jeden z bankowców.

– Póki nominalne stopy procentowe s¹ w Polsce na plusie, nie bêdzie zmian w zakresie op³at od depozytów klientów indywidualnych – mówi Kinga Wojciechowska-Rulka z biura prasowego mBanku. W podobnym tonie wypowiada siê Piotr Utrata, rzecznik ING BSK. – W tej chwili nie mamy takich planów, ale na bie¿¹co analizujemy sytuacjê rynkow¹, w tym dzia³ania konkurencji. O wdro¿eniach zmian informujemy zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem – dodaje Pawe³ Jurek, rzecznik Pekao.

– My nic nie robimy w tym zakresie. Uwa¿amy, ¿e to za du¿e ryzyko reputacyjne. Jeœli bêd¹ dalsze obni¿ki stóp procentowych, zaczniemy o tym myœleæ – mówi cz³onek zarz¹du jednego z polskich banków.

Football news:

Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good