Poland

Decyzja UOKiK ws. Polska Press zaskarżona do sądu

Rzecznik Praw Obywatelskich odwo³a³ siê do S¹du Okrêgowego w Warszawie (S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na przejêcie przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o.

Rzecznik Praw Obywatelskich chce by s¹d uchyli³ zgodê prezesa UOKiK, a tak¿e wstrzyma³ wykonanie tej decyzji do rozstrzygniêcia sprawy.

Jak wskazuje, prezes UOKiK zgadzaj¹c siê na zakup Polska Press przez PKN Orlen, nie zbada³, czy efektem takiej koncentracji nie bêdzie niedopuszczalne ograniczenie wolnoœci prasy. Tymczasem UOKiK ma uwzglêdniaæ wszelkie okolicznoœci wp³ywaj¹ce na chronione dobro konsumenta, a media kontrolowane przez Skarb Pañstwa, czyli faktycznie polityków, nie zapewniaj¹ obywatelom obiektywnych informacji. Przedstawiaj¹ obraz jednostronny, korzystny dla aktualnie rz¹dz¹cej wiêkszoœci.

Jak wskazuje RPO, przepisy nie wy³¹czaj¹ spod dzia³ania UOKiK materii regulowanej Prawem prasowym. W realiach tej koncentracji rynek w³aœciwy wyznacza nie tylko reklama i dystrybucja prasy, lecz przede wszystkim przeznaczenie prasy, której cech¹ jest korzystanie z wolnoœci wypowiedzi, przekazywanie rzetelnych informacji, zapewnienie jawnoœci ¿ycia publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej. Wyklucza to, aby sta³a siê ona biuletynem informacyjnym w³adzy publicznej.

- Obowi¹zkiem organów pañstwowych, a wiêc tak¿e Prezesa UOKiK, jest zapewnienie, ¿e koncentracja zgodnie z Konstytucj¹ RP zachowa warunki niezbêdne do wykonywania przez prasê jej podstawowych funkcji i zadañ. Chodzi o to by po koncentracji zagwarantowano dzia³alnoœæ dzienników i czasopism zró¿nicowanych pod wzglêdem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League