Poland

Dawid Kubacki: mam świadomość, że stać mnie było na więcej

Sporty zimowe

AFP

Dawid Kubacki zaj¹³ 5. miejsce w sobotnim konkursie indywidualnym w Oberstdorfie - informuje Onet. Tym samym nie obroni³ wywalczonego w 2019 r. z³otego medalu. Po konkursie nie ukrywa³ radoœci ze zwyciêstwa Piotra ¯y³y. - Mogê mu przekazaæ koszulkê mistrza. To jest super moment - powiedzia³ w rozmowie z Eurosportem.

Dawid Kubacki po pierwszej serii by³ na pi¹tym miejscu. W drugim skoku pofrun¹³ na 99 m, ale nie poprawi³ ostatecznie lokaty. Nie obroni³ tytu³u mistrza œwiata z 2019 r. z Seefeld. - Je¿eli chodzi o mnie, to niedu¿o brak³o, bo gdyby to by³o lepiej rozpoczête i trafione w próg, to wszystko by³oby w zasiêgu rêki. Dzisiaj Piotrek dokona³ tej sztuki, z czego ja siê bêdê bardzo cieszy³. Koñczê na pi¹tym miejscu, które wydaje mi siê okej. To nie jest powód do zamartwiania siê. Mam œwiadomoœæ, ¿e staæ mnie by³o na wiêcej - przyzna³ w rozmowie z Eurosportem.

Czy zwyciêstwo Piotra ¯y³y by³o dla niego pocieszeniem? - Jak najbardziej. Kolega z dru¿yny zdobywa z³oty medal. Mogê mu przekazaæ koszulkê. To jest super moment - powiedzia³.

Po drugim skoku ¯y³y wszyscy polscy skoczkowie wybuchnêli radoœci¹. Dawid Kubacki zapytany, co dok³adnie krzycza³ do z³otego medalisty, przyzna³, ¿e nie pamiêta. - Nie wiem. Pewnie, ¿e "jest!", bo to by³o oczywiste. Ale nie powiem co, bo nie pamiêtam. Mam nadziejê, ¿e nie powiedzia³em nic, co by³o s³ychaæ i bêdê siê musia³ tego wstydziæ (œmiech) - opowiedzia³.

Dawid Kubacki jako powód swojego pi¹tego miejsca wskaza³ spóŸnione wyjœcia z progu. - W obu skokach po trochê. To nie by³y du¿e ró¿nice. Je¿eli chodzi o samo spóŸnienie, to w tym drugim by³o wiêksze. To zawa¿y³o na odleg³oœci - stwierdzi³ cytowany przez Onet.

- Tutaj przewa¿nie jest ciasno i niewiele brakuje. Jest to kolejne doœwiadczenie. Myœlê, ¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e po zawodach pojedziemy wszyscy do hotelu z uœmiechem na ustach. Koniec koñców medal jedzie do Polski. Ten najlepszy. Warto takie wspomnienia zbieraæ. Jeszcze trochê dni przed nami, wiêc - jak pokaza³a sobota - jest nad czym pracowaæ. Warto nad tym pracowaæ - zakoñczy³ Dawid Kubacki.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League