Poland

Danone zapowiedział duże zwolnienia. Pracę stracą dyrektorzy

Francuski koncern Danone zapowiedzia³ zwolnienie oko³o 2 tys. pracowników administracyjnych we Francji i za granic¹. Ma to uproœciæ strukturê firmy, która mocno ucierpia³a z powodu kryzysu wywo³anego pandemi¹ koronawirusa.

We samej Francji pracê straci od 400 do 500 osób, g³ównie dyrektorów i mened¿erów - poinformowa³ dyrektor generalny koncernu Emmanuel Faber. Redukowane bêd¹ tak¿e miejsca pracy w regionalnych centralach, takich jak Amsterdam, Singapur czy Pary¿. Poszczególne rynki maj¹ byæ te¿ zarz¹dzane na poziomie lokalnym.

Do 2023 r. Danone chce zaoszczêdziæ miliard euro, a same zwolnienia maj¹ przynieœæ 700 mln euro oszczêdnoœci. Cyfryzacja i robotyzacja fabryk maj¹ daæ oszczêdnoœci rzêdu 300 mln, a do 2023 r. koncern planuje zwiêkszyæ liczbê nowoczesnych zak³adów produkcyjnych do 40 i wyprowadziæ firmê ponownie na drogê wzrostu zysków.

W pierwszych dziewiêciu miesi¹cach 2020 roku obroty koncernu spad³y o 5,4 proc. do 18 mld euro. Danone, który jest nie tylko producentem przetworów z mleka, mocno straci³ na pandemii koronawirusa i spowodowanego ni¹ zamkniêcia barów i restauracji, gdzie najbardziej sprzedawa³a siê woda butelkowana Volvic, Evian produkowane przez koncern, a¿ o 20,5 proc.

W Polsce koncern ma trzy zak³ady produkcyjne: w Bieruniu (Fabryka Danone w Bieruniu, dawniej Mildes) w Opolu (Nutricia Zak³ady Produkcyjne) w Krotoszynie (Nutricia Zak³ady Produkcyjne) oraz rozlewnie wody ¯ywiec Zdrój: w Jeleœni, Miros³awcu, Rzeniszowie i w gminie Radziechowy-Wieprz.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)