Poland

Czystki w zarządach państwowych gigantów. Kto następny?

Grupa Azoty

Fotorzepa, Piotr Guzik

Po dymisji prezesa PGNiG stanowisko straci³ prezes Grupy Azoty. Niewykluczone s¹ kolejne roszady w spó³kach kontrolowanych przez pañstwo.

Czarne chmury nad Wardackim wisia³y ju¿ od kilku lat, ale jak dot¹d cieszy³ siê on solidnym parasolem politycznym. Uznawano go bowiem za cz³owieka Joachima Brudziñskiego – obecnego europos³a, a wczeœniej ministra spraw wewnêtrznych i administracji.

Po dojœciu PiS do w³adzy Wardacki najpierw zosta³ prezesem nale¿¹cych do Azotów Polic, a nastêpnie – od grudnia 2016 r. – równolegle zacz¹³ szefowaæ ca³ej chemicznej grupie. Przez ten czas zd¹¿y³ skonfliktowaæ siê z du¿¹ czêœci¹ zespo³u – w tym z pozosta³ymi cz³onkami zarz¹du i z rad¹ nadzorcz¹. Znany by³ te¿ z krytycznych uwag kierowanych w stronê innych spó³ek Skarbu Pañstwa – w tym Orlenu, który rozbudowuje konkurencyjn¹ fabrykê nawozów w zale¿nym Anwilu.

– Ostatnie miesi¹ce by³y ju¿ nie do zniesienia. Trzeba by³o to przerwaæ, ale potrzebna by³a do tego determinacja niemal ca³ego zespo³u mened¿erskiego – us³yszeliœmy ze Ÿróde³ zbli¿onych do spó³ki. Cen¹ za dymisjê Wardackiego by³o usuniêcie z zarz¹du tak¿e osoby z drugiej strony barykady: wiceprezesa £apiñskiego, który odpowiada³ za finanse Azotów i by³ mocno zaanga¿owany w realizacjê megainwestycji – budowy fabryki polipropylenu w Policach za 7 mld z³.

Kadrowa miot³a

Wczeœniej z fotelem prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po¿egna³ siê Jerzy Kwieciñski, który zrezygnowa³ ze stanowiska. Oficjalnie: z powodów osobistych. Natomiast wed³ug nieoficjalnych Ÿróde³ rezygnacja Kwieciñskiego to pok³osie konfliktu z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlen, który ma przej¹æ gazownicz¹ spó³kê. Kwieciñski nie wykazywa³ entuzjazmu wobec tej fuzji, tym bardziej ¿e PGNiG jest znacznie wy¿ej wyceniane na gie³dzie ni¿ paliwowy koncern. Z tego powodu, jak mówi¹ nasze Ÿród³a, od pewnego czasu naciskano na rezygnacjê prezesa.

Zmian kadrowych w tym roku by³o znacznie wiêcej. Od czasu przejêcia nadzoru nad spó³kami Skarbu Pañstwa przez ministra aktywów pañstwowych Jacka Sasina dosz³o do wymiany prezesów m.in. w koncernach energetycznych: PGE, Enerdze, Enei i Tauronie. I to mo¿e nie byæ jeszcze koniec listy.

Gor¹cy fotel

Od pewnego czasu spekuluje siê o mo¿liwych roszadach w górnictwie. Niepewny jest m.in. los Tomasza Rogali, który szefuje Polskiej Grupie Górniczej. Fatalna kondycja finansowa spó³ki od dawna wymaga³a pilnych i zdecydowanych dzia³añ, ale zarz¹dowi PGG trudno by³o je przeforsowaæ w Ministerstwie Aktywów Pañstwowych. Do tego nak³adaj¹ siê napiêcia miêdzy PGG a spó³kami energetycznymi. W kuluarach mówi siê wiêc o mo¿liwym odwo³aniu Rogali. Jego miejsce mia³aby zaj¹æ Barbara Piontek, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma polityczne poparcie premiera Mateusza Morawieckiego. W minionym tygodniu Piontek wesz³a do rady nadzorczej PGG, co mo¿e byæ trampolin¹ do objêcia funkcji w zarz¹dzie tej spó³ki. Wczeœniej walczy³a o stanowisko prezesa Tauronu, gdzie tak¿e zasiada w radzie nadzorczej. Nowym szefem katowickiego koncernu energetycznego zosta³ jednak Wojciech Ignacok.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca