Poland

Czym telewizory Samsung zaskoczą w 2021 roku

Podczas wirtualnego wydarzenia Unbox & Discover Samsung odkry³ karty w ofercie ekranów na 2021 rok. Samsung dostrzeg³, ¿e poniewa¿ ze wzglêdu na okolicznoœci coraz wiêcej czasu spêdzamy w domu, mocno zmieni³y siê nasze oczekiwania wobec telewizora. W tym roku Samsung postanowi³ wiêc na nowo definiowaæ jego rolê – jako urz¹dzenia spe³niaj¹cego codzienne potrzeby i umo¿liwiaj¹cego realizacjê naszych pasji.

Trzeba przy tym jednak pamiêtaæ, ¿e oczekiwania widzów od lat nie zmieniaj¹ siê kilku w kluczowych kwestiach, które napêdzaj¹ producentów do dzia³ania i wspinania siê na jeszcze wy¿sze poziomy w technologicznych innowacjach. Chc¹ oni, by obraz na telewizorze jednoczeœnie oddawa³ bogactwo i g³êbiê kolorów, mia³ doskona³y kontrast, perfekcyjn¹ rozdzielczoœæ, a przy tym mia³ œwietny design.

Temu wszystkiemu powinien towarzyszyæ równie perfekcyjny dŸwiêk, w pe³ni wci¹gaj¹cy widza w wydarzenia na ekranie. A fani gier oczekuj¹, ¿e opóŸnienie reakcji ekranu bêdzie ca³kowicie niedostrzegalne.

Neo QLED – moc technologii kwantowych

Standardy na rynku w tych obszarach s¹ ju¿ mocno wyœrubowane. Czy da siê tu jeszcze wymyœliæ coœ zaskakuj¹cego? OdpowiedŸ przynosz¹ kluczowe nowoœci Samsung na 2021 rok, które wychodz¹ naprzeciw zarówno tym tradycyjnym potrzebom, jak i nowym wyzwaniom: telewizory Neo QLED i MicroLED.

Neo QLED zaskakuje niezwyk³¹ jakoœci¹ obrazu dziêki dwóm kluczowym innowacjom. Pierwsza to diody Quantum MiniLED. Maj¹ rozmiar raptem 200 mµ czyli 1/40 tradycyjnych diod LED. Za ekranem mieœcie siê ich wiêc znacznie wiêcej, co umo¿liwia ultra precyzyjn¹ kontrolê obrazu. Dziêki temu czerñ sta³a siê jeszcze g³êbsza, a jasnoœæ jeszcze bardziej wiêksza. A przy tym zawsze najbardziej wymagaj¹ce oko dostrze¿e najdrobniejsze szczegó³y na ekranie.

Aby umo¿liwiæ efektywn¹ kontrolê tak wyrafinowanego obrazu Samsung stworzy³ procesor AI Neo Quantum. W modelach telewizorów o rozdzielczoœci 8K wykorzystuje on zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i 16 sieci neuronowych dla upscalingu, czyli podnoszenia rozdzielczoœci i detali obrazu. Dziêki czemu wszelkie treœci, niezale¿nie od jakoœci Ÿród³owej czy formatu filmu lub programu, skalowane s¹ do rozdzielczoœci bliskiej 8K, na którym je ogl¹damy. Efekt? Obraz w telewizorach Samsung Neo QLED zapewni ultrarealistyczne doznania ? niezale¿nie od tego, czy ogl¹damy mecz, czy gramy na konsoli.

W efekcie tego, ¿e pozostajemy w domach na o wiele wiêksz¹ skalê ni¿ kiedykolwiek wczeœniej, znacznie czêœciej siêgamy tak¿e po gry. Dlatego linia telewizorów Samsung Neo QLED oferuje funkcje, które wynosz¹ wirtualn¹ rozgrywkê na nowy poziom.

I tak, nowy panel gracza (Game Bar) pozwala na korzystanie z ultraszerokiego widoku w grach (Super Ultrawide Gameview) o proporcjach 21:9, a nawet 32:9, dziêki czemu mo¿na graæ nawet na ultraszerokim ekranie, co dot¹d by³o mo¿liwe tylko w przypadku monitorów gamingowych. Z kolei za widocznoœæ najdrobniejszych szczegó³ów ukrytych w mrokach gier odpowiada 12-bitowa kontrola wyœwietlania t³a. Panele oferuj¹ przy tym niezwykle p³ynny ruch, dziêki odœwie¿aniu 120 fms i niskiemu poziomowi input-lag, wynosz¹cemu zaledwie 5,8 ms.

Wyj¹tkowy HDR w grach sta³ siê mo¿liwy m.in. dziêki partnerstwu z AMD. W efekcie Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED o technologiê AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC i konsoli.

Uzupe³nieniem zaawansowanych technologii jest niezwyk³y design, który unika wszystkiego, co mo¿e odwracaæ uwagê widza od perfekcyjnego obrazu. Dlatego panele 8K maj¹ ramkê o szerokoœci zaledwie… 0,8 mm. Samsung nazwa³ to rozwi¹zanie Infinity One Design. Przy tym metalowa obudowa ma dziesi¹tki otworów u³atwiaj¹cych rozchodzenie siê dŸwiêku z 16 g³oœników telewizora.

A skoro o dŸwiêku mowa, Samsung wie, ¿e nic tak nie dope³ni wra¿eñ kina domowego, jak soundbar. W tym roku ca³a linia produktów Q-Serii zosta³a wiêc wyposa¿ona zaawansowan¹ technologiê Q-Symphony, synchronizuj¹c¹ dŸwiêk z telewizora Samsung z dŸwiêkiem z soundbara, dla zapewnienia jeszcze lepszego, trójwymiarowego brzmienia. W efekcie widzowie mog¹ liczyæ na pe³niê wra¿eñ audiowizualnych, tak¿e dziêki technologiom Dolby Atmos/DTS:X, które bêd¹ dostêpne we wszystkich soundbarach z Q-serii.

Co wiêcej, aby zapewniæ g³êbokie i bogate wra¿enia, soundbar serii Q950A, dysponuj¹cy a¿ 21 g³oœnikami, oferuje pierwszy na rynku system dŸwiêku przestrzennego w formacie 11.1.4. Przenosi on widza niemal w sam œrodek akcji. Z kolei nowa funkcja wzmocnienia basów (Bass Boost) pozwala u¿ytkownikom na dodanie „wiêcej basu” za pomoc¹ jednego klikniêcia. A osobom odtwarzaj¹cym muzykê z urz¹dzeñ mobilnych na pewno spodoba siê funkcja ,,dotknij i odtwórz”, dziêki której wystarczy… dotkn¹æ smartfonem obudowy soundbara, aby zsynchronizowaæ oba urz¹dzenia.

W 2021 roku telewizory Samsung Neo QLED 8K (serii QN900A, QN800A i QN700A) bêd¹ dostêpne z ekranem o przek¹tnej 65”, 75” i 85”. A modele Neo QLED 4K (serii QN90A i QN85A) – w ró¿nych wariantach, pocz¹wszy od 50”.

Pierwsze testy nowych telewizorów Neo QLED, które opublikowano w angielskich mediach podkreœlaj¹ doskona³¹ jakoœæ kontrastu, czerni i kolorów.  Steve Withers z Pocket-lint pisze o “wspania³ym obrazie HDR”, a Stephen Withers z TechRadar stwierdza ¿e “MiniLED wynosi QLED na nowy poziom” dziêki “wyj¹tkowemu” systemowi lokalnego wygaszania. Z kolei John Archer, recenzent z portalu Trusted Reviews stwierdzi³, ¿e w po³¹czeniu ze œwietnymi udogodnieniami dla graczy stanowi: „pocz¹tek nowej ery telewizorów”.

Simon Lucas z T3 podobnie jak inni recenzenci zwraca te¿ uwagê na smuk³oœæ telewizorów Samsung Neo QLED, doceniaj¹c minimalistyczne i prawie niewidoczne obramowanie ekranu. Wed³ug portalu „Stuff”: „Dziêki minimalnej ramce otaczaj¹cej ekran, jest to telewizor wrêcz stworzony do monta¿u na œcianie.

Panie i panowie, oto MICRO LED

Efektem poszukiwania przez Samsung kolejnych innowacji jest premiera MICRO LED. To prze³omowa technologia, która oferuje zupe³nie nowe mo¿liwoœci.

MicroLED zapewnia realistyczny obraz w ogromnej skali. Dziêki doskona³ej jasnoœci, g³êbokiej czerni i zapieraj¹cej dech jakoœci obrazu wyznacza ona nowy kierunek w rozwoju ekranów. Sta³o siê to mo¿liwe poprzez zastosowanie samoemisyjnych diod LED, które s¹ bardzo trwa³e, a obraz na ekranie telewizora nie traci barw przez ca³y okres u¿ytkowania.

Samsung przedstawi³ technologiê   MICRO LED ju¿ w 2018 roku. Jednak wówczas dotyczy³o to ogromnego modu³owego ekranu The Wall, który mo¿na by³o rozbudowaæ, uzyskuj¹c ekran o przek¹tnej nawet 292 cali! Co jednak sprawia³o, ¿e The Wall wymaga profesjonalnej instalacji.

W 2021 roku Samsung wprowadzi wszystkie mo¿liwoœci technologii MICRO LED do tradycyjnych telewizorów, dziêki czemu kinowe wra¿enia dostêpne bêd¹ w ka¿dym domu. I nie wymaga to ju¿ profesjonalnego monta¿u.

Jedn¹ z zaskakuj¹cych mo¿liwoœci, jakie oferuje technologia MICRO  LED, jest rozwi¹zanie 4Vue (Quad View). Dziêki niemu ekran mo¿na podzieliæ na czêœci, aby ogl¹daæ jednoczeœnie treœci z nawet czterech Ÿróde³. Kibice bêd¹ wiêc mogli œledziæ na bie¿¹co kilka wydarzeñ sportowych, a gracze – ogl¹daæ filmiki instrukta¿owe nie przerywaj¹c gry. Oczywiœcie to wszystko w osza³amiaj¹cej jakoœci i rozmiarze.

Technologia MICRO LED od wiosny br. bêdzie dostêpna w telewizorach 110’’ i 99’’, a jesieni¹ br. zadebiutuje w panelach 88’’. Firma chce te¿ w niedalekiej przysz³oœci wdro¿yæ tê technologiê w telewizorach o przek¹tnej 76”.

Telewizor dostosuje siê wiêc do miejsca dostêpnego w ka¿dym wnêtrzu.

Materia³ powsta³ we wspó³pracy z Samsung

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals