Poland

Czy zmiana formy opodatkowania wpływa na rozliczenie VAT

RachunkowoϾ

Adobe Stock

Zmieniaj¹c sposób rozliczania podatku z liniowego na rycza³t ewidencjonowany nadal mo¿na potr¹caæ podatek naliczony.

- Przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie us³ug zwi¹zanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) oraz us³ug projektowania interfejsów graficznych lub innych (mieszcz¹ce siê w PKWiU 62.01.11.0 – Us³ugi zwi¹zane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania). Jest on czynnym podatnikiem VAT. W zakresie podatku dochodowego w 2020 r. by³ opodatkowany na zasadach tzw. podatku liniowego, natomiast od 1 stycznia 2021 r. wybra³ opodatkowanie w formie rycza³tu ewidencjonowanego. Zakres wykonywanych us³ug nie uleg³ zmianie. Przedsiêbiorca nie aktualizowa³ tak¿e zg³oszenia VAT-R w zakresie podatku VAT I tym samym nadal posiada zatem status podatnika VAT czynnego. Czy w takiej sytuacji ma on nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych na potrzeby tej dzia³alnoœci towarów i us³ug? – pyta czytelnik.

Podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce ...

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams