Poland

Czy władza dostała szczepionkę poza kolejką

Analizy

AFP

Leszek Miller powiedzia³, ¿e rz¹dz¹cy zaszczepili siê w rz¹dowym szpitalu. Prezes PiS czêsto pojawia siê publicznie bez maseczki. Czy s¹ równi i równiejsi?

Od kilkunastu dni nieoficjalnie docieraj¹ do dziennikarzy niepotwierdzone informacje o tym, ¿e niektórzy przedstawiciele w³adzy zaszczepili siê ju¿ przeciwko koronawirusowi. Do szczepieñ rzekomo mia³oby dojœæ w warszawskim szpitalu MON na Szaserów oraz MSWiA na Wo³oskiej.

Obie rz¹dowe placówki s³yn¹ z du¿ej dyskrecji, szczególnie szczelne s¹ w sprawie wszystkiego, co dotyczy aktualnie rz¹dz¹cych. Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego jest gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, ten sam, który w 2018 r. osobiœcie przywozi³ Jaros³awowi Kaczyñskiemu do domu kule ortopedyczne. Jeœli po³¹czyæ to z czêstym publicznym pojawianiem siê prezesa PiS bez maseczki, to skojarzenia mog¹ byæ jednoznaczne.

Leszek Miller stwierdzi³ wprost w rozmowie z „Super Expressem", ¿e w szpitalu MON i MSWiA przeciwko koronawirusowi zaszczepiono osoby wchodz¹ce w sk³ad rz¹du. Jaka jest prawda? Szpital MSWiA odpowiedzia³ „Rz": „Informujemy, ¿e szczepienia w CSK MSWiA odbywaj¹ siê zgodnie z Narodowym Programem Szczepieñ. Aktualnie byli szczepieni pracownicy ochrony zdrowia, nastêpni w kolejnoœci szczepieñ s¹ seniorzy". Gen. Gielerak z WIM pytany, czy jacykolwiek przedstawiciele w³adzy, przedstawiciele PiS, byli ju¿ szczepieni przeciwko koronawirusowi w WIM lub poza WIM przez przedstawicieli placówki i czy Jaros³aw Kaczyñski by³ ju¿ szczepiony, odpowiedzia³: „NIE. ¯aden z przedstawicieli w³adzy nie by³ szczepiony w WIM". Krzysztof Sobolewski z PiS odpowiedzia³ nam: „Poza marsza³kiem Karczewskim i ministrem Krask¹ z racji tego, ¿e s¹ lekarzami, nie mam informacji, aby ktoœ zosta³ zaszczepiony z kierownictwa PiS lub rz¹du". Mamy dementi na piœmie osób pod nazwiskami przeciwko spekulacjom tych, którzy pod nazwiskami wypowiedzieæ siê nie chc¹ lub mówi¹, ¿e jedynie s³yszeli o zaszczepieniu cz³onków rz¹du.

Gdyby rz¹dz¹cy, z prezesem PiS na czele, zaszczepili siê poza kolejnoœci¹, by³aby to dla nich informacja politycznie zabójcza. Tym bardziej ¿e gremialnie krytykowali kilkanaœcie znanych osób, które przyjê³y zaproszenia na wczeœniejsze szczepienia. Oczywiste jest, ¿e opozycja ma interes w podgrzewaniu spekulacji, a dziennikarze szukaj¹ newsa. Jednak wiadomoœæ, która nie jest potwierdzona i opiera siê na plotce, to dezinformacja. Temat nale¿y dr¹¿yæ, jednak problem jest inny.

Rz¹dz¹cy powinni siê zaszczepiæ w pierwszej kolejnoœci, w imiê odpowiedzialnoœci za pañstwo. Informacja na ten temat powinna byæ podana do publicznej wiadomoœci. Gdyby np. premier, prezydent, minister zdrowia czy szef MON zapad³ na koronawirusa i zarazi³ swoich podw³adnych, sytuacja mog³aby byæ brzemienna w skutki dla funkcjonowania pañstwa. Tym bardziej ¿e koronawirus zabija bez wzglêdu na piastowane stanowisko. I o tym powinno siê g³oœno mówiæ.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances