Poland

Czy trzeba wyznaczyć prezesa zarządu?

Sala konferencyjna

Adobe Stock

- Nasza spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ posiada zarz¹d. Ale nie chcemy wyznaczaæ jego prezesa. Czy zarz¹d spó³ki z o.o. musi wy³oniæ ze swojego grona prezesa?

Powo³anie prezesa spoœród cz³onków zarz¹du nie jest konieczne. Przepisy ustawy z 15 wrzeœnia 2000 r. - Kodeks spó³ek handlowych (dalej k.s.h.) tego nie wymagaj¹. Wyodrêbnienie prezesa nie jest niezbêdne, gdy¿ dzia³ania osoby bêd¹cej cz³onkiem zarz¹du (tj. organu uprawnionego do reprezentacji spó³ki) odnosz¹ skutek prawny bez wzglêdu na okolicznoœæ istnienia b¹dŸ braku przydzielenia jej konkretnej funkcji w zarz¹dzie. Bez znaczenia pozostaje zatem, czy dan¹ czynnoœæ wykona prezes zarz¹du czy te¿ jego cz³onek, któremu takiej funkcji nie powierzono.

Nale¿y jednak podkreœliæ ¿e zarz¹d jest organem obligatoryjnym w spó³ce z o.o., a jego powo³anie jest jednym z wymogów powstania spó³ki z o.o. (art. 163 pkt 3 k.s.h.). Zarz¹d mo¿e wystêpowaæ tak¿e w spó³ce z o.o. w organizacji, aczkolwiek w tym przypadku jego istnienie nie jest obowi¹zkowe (art. 161 § 2 k.s.h.). Powo³uj¹c zarz¹d, mo¿na wyró¿niæ poszczególnych cz³onków zarz¹du, przyznaj¹c im pozycjê prezesa l...

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun