Poland

Czy sztuczna inteligencja istnieje?

Shutterstock

Sztuczna inteligencja wkrada siê ju¿ w praktycznie wszystkie sfery naszego ¿ycia, nie tylko podnosz¹c jego komfort i nasz¹ produktywnoœæ, ale te¿ przynosz¹c trudne do wyobra¿enia wyzwania.

Rewolucja dokonuje siê na naszych oczach, a rozwi¹zania bazuj¹ce na sztucznej inteligencji s¹ dziœ „zaszyte" niemal wszêdzie – od lodówki, przez smartfon oraz elektronicznego asystenta w bankowym call center, po zaawansowane medyczne urz¹dzenia diagnostyczne. Entuzjaœci technologii AI (z ang. artificial intelligence) siê tym ekscytuj¹. Sceptycy przekonuj¹, ¿e to wielka mistyfikacja, i wskazuj¹ na g³oœne badania firmy MMC Ventures z 2019 r., które ujawni³y, ¿e 40 proc. startupów rzekomo pracuj¹cych nad tym zagadnieniem w rzeczywistoœci zupe³nie siê nim nie zajmuje. AI traktowana jest bowiem jako slogan przyci¹gaj¹cy inwestorów i podnosz¹cy wycenê spó³ki.

Niew¹tpliwie wiêkszoœæ z dostêpnych systemów sztucznej inteligencji to w praktyce mniej lub nieco bardziej zaawansowane algorytmy, które „mówi¹" np. maszynie, jak uzyskaæ odpowiedzi na pytanie lub jak rozwi¹zaæ dany problem. Coraz wiêcej technologii czerpie z tzw. uczenia maszynowego (z ang. ...

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope