Poland

Czy świnki są grube?

Twitter/MissPiggy

Tego, ¿e niszcz¹ moje dzieciêce wspomnienia, politrukom z Disneya nigdy nie wybaczê. W schy³kowej komunie fantastyczny program Jima Hensona by³ dla mnie i moich rówieœników nie tylko rozrywk¹, ale te¿ oknem na œwiat.

Lubiê sobie wyobra¿aæ, ¿e wymyœli³o to dwóch zgryŸliwych tetryków. Ale takie okreœlenie to ju¿ z pewnoœci¹ ageizm, czyli dyskryminacja ze wzglêdu na wiek. Albo w korporacyjnej nowomowie Disneya „b³êdny stereotyp". Pos³uchajcie pañstwo, jak to brzmi: „Ten program zawiera negatywne przedstawienia i/lub niew³aœciwe traktowanie ludzi lub kultur. Te stereotypy by³y b³êdne wtedy i s¹ b³êdne teraz. Zamiast usuwaæ te treœci, chcemy przyznaæ, ¿e maj¹ szkodliwy wp³yw, uczyæ siê na nich i rozpocz¹æ rozmowê, aby wspólnie tworzyæ bardziej inkluzywn¹ przysz³oœæ".

Myli³by siê ten, kto by s¹dzi³, ¿e chodzi o jakiœ film z rasistowskim przes³aniem. Tak¹ plansz¹ koncern Disneya poprzedzi³ filmy „Dumbo", „Piotruœ Pan", „Ksiêga d¿ungli" czy „Zakochany kundel", a teraz podobnego aktu wandalizmu dokonano na „Muppet Show".

O co chodzi? O szwedzkiego kucharza be³koc¹cego w dziwnym narzeczu i rozrzucaj¹cego wszêdzie makaron? O z³oœliwoœci wspomnianego ju¿ duetu tetryków? A mo¿e o to, ¿e œwinka Piggy jest gruba i ¿e o tym siê w „Muppet Show" czêsto wspomina?

Tego, ¿e niszcz¹ moje dzieciêce wspomnienia, politrukom z Disneya nigdy nie wybaczê. I mam nadziejê, ¿e nie jestem jedyny. W schy³kowej komunie fantastyczny program Jima Hensona by³ dla moich rówieœników nie tylko rozrywk¹, ale te¿ oknem na œwiat. Gdzie indziej mogliœmy zobaczyæ takiego np. Petera Sellersa, Eltona Johna czy Paula Simona?

Nawet nie chce mi siê pisaæ o tym, ¿e polityczna poprawnoœæ zjada w³asny ogon. Jak ka¿da ideologia na naszych oczach zmienia siê we w³asn¹ karykaturê, oœmieszaj¹c s³uszn¹ ideê, któr¹ jest brak przyzwolenia na obra¿anie mniejszoœci. Oczywiœcie Ameryka daleko, wiêc co to kogo w Polsce obchodzi? Zapewniam, ¿e dopadnie to nas szybciej, ni¿ siê wydaje. Ot choæby pojawiaj¹ce siê tu i ówdzie artyku³y o tym, ¿e artyœci nie powinni wystêpowaæ w rolach osób o innym kolorze skóry (np. w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo"). To jaskrawy kretynizm i przeniesienie na nasz grunt walki z tzw. blackface, co w USA rzeczywiœcie by³o objawem rasizmu. A ju¿ najbardziej œmieszy mnie s³owna ekwilibrystyka politycznie poprawnych Polaków, próbuj¹cych unikn¹æ u¿ywania (neutralnego w naszym jêzyku) s³owa „Murzyn" i zast¹piæ je s³owem „Afroamerykanin". Jak mamy wobec tego mówiæ na Murzynów z Afryki? Afroafrykanin?

Autor jest publicyst¹, scenarzyst¹ i satyrykiem

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition