Poland

Czy samorząd może "motywować" do szczepień na COVID-19

Szczepionka

AdobeStock

Przetwarzanie danych o osobach zaszczepionych na Covid-19 musi odbywaæ siê z poszanowaniem konstytucyjnego prawa do prywatnoœci i przepisów o ochronie danych osobowych.

Powstaje jednak pytanie: czy w³adze lokalne mog¹ na w³asn¹ rêkê wprowadzaæ przepisy prawa „motywuj¹ce" obywateli do zaszczepienia siê?

Trwaj¹cy stan epidemii wymusza na w³adzach lokalnych podejmowanie specjalnych dzia³añ.

Wyzwania czasu epidemii

Niejednokrotnie dzia³ania te podejmowane s¹ niezale¿nie od przepisów obowi¹zuj¹cych na szczeblu krajowym. Bardzo czêsto w³odarze wprowadzaj¹ specjaln¹ organizacjê pracy w podleg³ych im urzêdach gmin (miast) i starostwach powiatowych, oraz podleg³ych im jednostkach organizacyjnych. Regulacje te przewiduj¹ koniecznoœæ utrzymywania szczególnego re¿imu sanitarnego.

Wraz ze stopniowym wyszczepianiem spo³eczeñstwa przeciwko Covid-19 istnieje ryzyko, ¿e na poziomie lokalnym bêd¹ podejmowane próby uzale¿niania dostêpu do us³ug publicznych od odbytego szczepienia na Covid-19. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e pojawi¹ siê przepisy uzale¿niaj¹ce dostêp do urzêdów, oœrodków kultury i sportu lub muzeów od udzia³u w programie....

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar