Poland

Czy rada gminy może zakazać używania foliówek?

Fotorzepa, Micha Walczak

Prby przeciwdziaania zagroeniom dla klimatu i rodowiska podejmuj take samorzdowcy. Jednak prawo miejscowe stanowione w takich sprawach musi wynika wyranie z upowanie zawartych w ustawach. Nie jest dopuszczalne powoywanie si na oglny obowizek wadz publicznych dotyczcy ochrony rodowiska.

30 stycznia 2020 r. Rada Miasta W. przyja uchwa wsprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektrych, jednorazowych wyrobw z tworzyw sztucznych. Jej przepisy ustanawiaj w miecie strefy wolne od jednorazowego plastiku oraz wprowadzaj w miecie zakaz sprzeday jednorazowych toreb foliowych. Istnieje ryzyko, e jest ona niezgodna zprawem.

Podstawa prawna uchway

Lokalny prawodawca wbardzo szeroki sposb wskaza podstaw prawn dla podjtej przez siebie uchway. Obejmuje ona przepisy:

- Konstytucji RP:

art. 68 ust. 4 obowizek zapobiegania degradacji rodowiska przez wadze publiczne;

art. 74 ust. 2 i ust. 4 ochrona rodowiska jako obowizek wadz publicznych;

art. 87 ust. 2 prawo miejscowe jako powszechnie obowizujce rdo prawa.

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpywu niektrych produktw z tworzyw sztucznych na rodowisko (DzU UE. L. z 2019 ...