Poland

Czy przejście COVID-19 chroni przed zakażeniem? Nowe badania

Przeciwcia³a obecne w organizmie po przejœciu COVID-19 "znacz¹co zmniejszaj¹ ryzyko reinfekcji" - wynika z najnowszych badañ opublikowanych na ³amach magazynu "JAMA Internal Medicine".

W ramach badania przeanalizowano poziom przeciwcia³ wskazuj¹cych na kontakt z COVID-19 u 3,2 mln Amerykanów, u których sprawdzono ten poziom miêdzy styczniem a sierpniem.

Spoœród przebadanych 11,6 proc. mia³o przeciwcia³a œwiadcz¹ce o kontakcie z COVID-19.

0,3 proc. osób posiadaj¹cych przeciwcia³a zakazi³o siê koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 90 dni od badania, w czasie którego wykryto u nich przeciwcia³a.

Wœród osób, które nie mia³y przeciwcia³ w ci¹gu 90 dni od badania zaka¿enie wykryto u 3 proc.

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism